Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chủ trương lớn, liên tục, lâu dài của Đảng ta. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định: “…tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Bắt đầu từ số này Tạp chí BHXH giới thiệu Phần thứ Nhất các nội dung cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh - tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị - do Ban Tuyên giáo Trung ương soạn thảo (tựa đề do Ban Biên tập đặt).
Trong bối cảnh thế giới và đất nước nhiều đổi thay nhưng triết lý Hồ Chí Minh về giáo dục vẫn giữ nguyên giá trị.
Để thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW có chất lượng, hiệu quả, cần phải nắm vững tính hệ thống và nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ngày 15/05/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những nội dung tổng quát và nhiều điểm mới quan trọng.
Muốn xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp theo hướng phục vụ, trước hết phải có đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trình độ và tận tụy với công việc. Trong đó, vấn đề mấu chốt là phải xây dựng cho được đội ngũ cán bộ, công chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và đặc biệt là đạo đức công vụ - đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức.
Các tin bài khác