“Trong số gần 20 triệu người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) thì nông dân, ngư dân, lao động tự do chiếm đa số” - ông Lê Văn Phúc, Phó trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam) chia sẻ.
Luật BHXH số 58/2014QH13 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/01/2016. Qua tổ chức thực hiện, có thể khẳng định rằng, Luật BHXH mới có nhiều quy định, nội dung tiến bộ, nhân văn và khắc phục hầu hết vcacs khuyết điểm phát sinh theo quy định tại Luật cũ. Các quy định trong Luật BHXH(sửa đổi) được đa số người lao động, đơn vị lao động đánh giá cao và ủng hộ
Cùng với quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam hết sức chăm lo đến công tác khám, chữa bệnh, bảo vệ sức khoẻ cho mọi tầng lớp nhân dân. Chủ trương của Đảng về thực hiện BHYT toàn dân trong thời kỳ đổi mới được khẳng định và phát triển qua các kỳ đại hội dựa trên cơ sở nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHYT, phù hợp với nhu cầu tất yếu khách quan của con người và trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Đây là chủ trương có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự đúng đắn và kịp thời trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ta. Những định hướng của Đảng về mô hình BHYT, đổi mới đồng bộ cơ chế, chính sách, bảo vệ quyền khám, chữa bệnh của người tham gia BHYT… là điều kiện vững chắc để thực hiện BHYT toàn dân.
Bảo đảm An sinh xã hội (ASXH) là chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước, là chính sách cơ bản bảo đảm đời sống của nhân dân, thực hiện công bằng, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII được đánh giá là nhiệm kỳ để lại nhiều dấu ấn với việc hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật ASXH. Đó cũng chính là thách thức đối với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, đặc biệt là năm 2017 này nếu chúng ta không xác định trước và có những truyền thông mạnh mẽ hơn để tạo được sự đồng thuận khi tiếp tục có những quy định mới mang tính đột phá, đổi mới căn bản hệ thống chính sách ASXH, hướng tới sự phát triển bền vững.
Sau một năm thực hiện Luật BHXH Sửa đổi, bên cạnh những kết quả tích cực như số người tham gia BHXH ở cả 02 khu vực lao động chính thức và phi chính thức đều có những gia tăng đáng kể, quyền lợi của người tham gia BHXH được bảo đảm thì cũng còn có những bất cập như tình trạng doanh nghiệp vi phạm chính sách, pháp luật BHXH chưa giảm, việc thực hiện các chế độ BHXH cũng găp nhiều khó khăn… Đó là những vấn đề đặt ra trong đợt giám sát, kiểm tra thực hiện Luật BHXH tại các tỉnh TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và BHXH Việt Nam thực hiện.
Các tin bài khác