TRA CỨU VĂN BẢN
Trích yếu Thư mục
Ký hiệuNgàyTrích yếu
Hiến pháp 26/05/2015 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
Số: 105/2014/NĐ-CP 26/05/2015 Nghị định 105/NĐ-CP
Luật số: 58/2014/QH13 26/05/2015 Luật BHXH Sửa đổi
18/07/2014 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT
18/07/2014 Quyết định số 538/QĐ-Ttg
05/12/2011 Quyết định số: 1111/QĐ-BHXH
22/11/2011 Quyết định số: 1313/QĐ-BHXH
07/09/2011 Quyết định số 893/QĐ-BHXH
05/09/2011 Quyết định số: 884/QĐ-BHXH
05/09/2011 Quy chế Thi đua - Khen thưởng của BHXH Việt Nam
30/07/2009 Nghị định 62/2009/NĐ-CP
02/03/2009 Bộ luật lao động 1994
02/03/2009 LỆNH số 08/2002/L-CTN ngày 12/4/2002 về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động.
02/03/2009 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP, ngày 09/ 5/2003 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
02/03/2009 Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH, ngày 22/9/2003 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP
02/03/2009 Nghị định số 166/2007/NĐ-CP, ngày 16 /11/2007 Quy định mức lương tối thiểu chung
02/03/2009 Nghị định số 167/2007/NĐ-CP, ngày 16 /11/2007
02/03/2009 Nghị định số 168/2007/NĐ-CP, ngày 16 /11/2007
02/03/2009 Thông tư số 29 /2007/TT-BLĐTBXH , ngày 05 tháng 12 năm 2007
02/03/2009 Thông tư số 30/2007/TT-BLĐTBXH , ngày 05 tháng 12 năm 2007
02/03/2009 Thông tư số 05/2007/TTLT-BNV-BTC, ngày 10 tháng 12 năm 2007
26/02/2009 Công văn 3561 /BHXH-CĐCS v/v đính chính công văn số 3527/BHXH-CĐCS
26/02/2009 Công văn số 3910/BHXH-CĐCS, ngày 23 tháng 10 năm 2007
26/02/2009 Công văn số 3350/BHXH-CĐCS, ngày 11/9/2007
26/02/2009 Hướng dẫn số 3200/BHXH-CĐCS , ngày 19/9/2008
26/02/2009 Công văn số 2412/BHXH-CĐCS, số 2766/BHXH-CĐCS
23/02/2009 Quyết định 902/QĐ-BHXH, ngày 26 tháng 6 năm 2007
23/02/2009 Công văn số 04/BHXH-BT, ngày 04 tháng 01 năm 2008
23/02/2009 Quyết định 845/QĐ - BHXH, ngày 18 tháng 6 năm 2007
23/02/2009 Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH bắt buộc ban hành kèm theo QĐ 845/QĐ-BHXH
23/02/2009 Hướng dẫn số 08/BHXH-CĐCS v/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, ngày 07/01/2008
23/02/2009 Hướng dẫn số 3349/BHXH-CĐCS v/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, ngày 03/10/2008
23/02/2009 Công văn số 1564/BHXH-BT, ngày 2 tháng 6 năm 2008
23/02/2009 Quyết định 3591/QĐ - BHXH, ngày 27 tháng 12 năm 2006
23/02/2009 Quyết định 3592/QĐ - BHXH, ngày 27 tháng 12 năm 2006
23/02/2009 Công văn số 4388/BHXH-CĐCS, ngày 26 tháng 11 năm 2007
23/02/2009 Công văn số 4730/BHXH-CĐCS, ngày 21 tháng 12 năm 2007
23/02/2009 Công văn số 3752/BHXH-CĐCS, ngày 10 tháng 10 năm 2007
20/01/2009 Hệ thống các quy định về các chế độ BHXH theo luật BHXH
20/01/2009 Quyết định 815/QĐ-BHXH, ngày 6/6/2007
15/01/2009 Công văn số 2165/BHXH-QLT, ngày 26 tháng 11 năm 1999
15/01/2009 Công văn số 2352/1999/QĐ-BHXH, ngày 28 tháng 9 năm 1999
15/01/2009 Quyết định 3339/QĐ-BHXH, ngày 16 tháng 5 năm 2008
15/01/2009 Quyết định sô 3636/QĐ-BHXH, ngày 16 tháng 6 năm 2008
24/12/2008 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP
11/12/2008 Luật Bảo hiểm y tế
29/02/2008 Pháp lệnh cán bộ, công chức (2003)
29/02/2008 Nghị định 135/2007/NĐ-CP
29/02/2008 Nghị định 132/2007/NĐ-CP
29/02/2008 Nghị định 184/2007/NĐ-CP
12