Thứ Tư, 25/01/2017, 14:52 GMT+7

Xã luận: Xuân an sinh, khởi sắc, Đất nước phát triển bền vững


Ra đời gắn liền với quá trình phát triển xã hội và công nghiệp hóa từ thế kỷ XVIII, An sinh xã hội (ASXH) đã trở thành tấm lưới che chắn, bảo vệ sức khỏe, cuộc sống của con người.
Với bản chất nhân văn sâu sắc, ASXH nhanh chóng phát triển và được các nước thừa nhận là một trong những quyền cơ bản của con người, là tiêu chí của tiến bộ, bình đẳng và công bằng xã hội, một trong những chỉ báo quan trọng nhất, thể hiện sự văn minh và phát triển của quốc gia.
Đối với Việt Nam, từ nhiều năm qua, nhất là từ khi thực hiện đường lối đổi mới, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách ASXH, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững kinh tế - xã hội, thể hiện bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ, vì hạnh phúc nhân dân. Điều 34, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 xác nhận: “Công dân có quyền được bảo đảm An sinh xã hội”.
Nhận thức được vị trí, vai trò trụ cột của BHXH, BHYT trong hệ thống chính sách ASXH, Quốc hội nước ta đã thể chế hóa bằng Luật BHXH và Luật BHYT nhằm thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng phát triển BHXH tới mọi người lao động và BHYT toàn dân, hướng tới mục tiêu An sinh xã hội toàn dân.
Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020” xác định rõ mục tiêu: “Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện; thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BHTN; trên 80% dân số tham gia BHYT”.
Năm 2016 đã đi qua, bước vào Xuân mới Đinh Dậu, kết quả phát triển BHYT đã đạt trên 81,7% dân số, về đích trước 04 năm Nghị quyết 21 đặt ra. Các chỉ tiêu phát triển BHXH và BHTN có nhiều nỗ lực, cố gắng, nhưng do phụ thuộc các yếu tố tác động liên quan, từ nhận thức, tính tuân thủ pháp luật, chế tài, điều kiện tài chính, môi trường, sản xuất kinh doanh..., còn phải tiếp tục phấn đấu quyết liệt nhiều hơn.
Văn kiện Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Tiếp tục hoàn thiện chính sách ASXH phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Mở rộng đối tượng và nâng cao hiệu quả của hệ thống ASXH đến mọi người dân; tạo điều kiện để trợ giúp có hiệu quả cho tầng lớp yếu thế, dễ tổn thương hoặc những người gặp rủi ro trong cuộc sống. Phát triển và thực hiện tốt các chính sách BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động… Chuyển từ hỗ trợ nhân đạo sang bảo đảm quyền ASXH của công dân”… “Mở rộng đối tượng tham gia, nâng cao hiệu quả của hệ thống, đổi mới cơ chế tài chính, bảo đảm phát triển bền vững Quỹ BHXH… Đẩy nhanh tiến độ thực hiện BHYT toàn dân”.
Định hướng mới của Đảng ta về phát triển, hoàn thiện chính sách ASXH, BHXH, BHYT trong giai đoạn mới thể hiện tầm nhìn chiến lược, được đúc kết từ thực tiễn sau 30 năm đối mới và nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế, phấn đấu cho mục tiêu ASXH, nền tảng và động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Hội nghị thượng đỉnh về Môi trường và Phát triển của Liên hợp quốc được tổ chức ở Ri-ô đơ Gia-nê- rô năm 1992 đề ra Chương trình nghị sự toàn cầu cho thế kỷ XXI. Ba trụ cột phát triển bền vững được Hội nghị xác định là: Thứ nhất, bền vững về mặt kinh tế, hay phát triển kinh tế bền vững là phát triển nhanh và an toàn, chất lượng; Thứ hai, bền vững về mặt xã hội là công bằng xã hội và phát triển con người, chỉ số phát triển con người (HDI) là tiêu chí cao nhất về phát triển xã hội, bao gồm: thu nhập bình quân đầu người; trình độ dân trí, giáo dục, sức khỏe, tuổi thọ, mức hưởng thụ về văn hóa, văn minh; Thứ ba, bền vững về sinh thái môi trường là khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và cải thiện chất lượng môi trường sống.

Xây dựng, hoàn thiện chính sách ASXH với các trụ cột BHXH, BHYT trong bối cảnh mới, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế, xã hội, môi trường sống, đặt ra yêu cầu phát triển bền vững trong dài hạn của những chính sách xã hội quan trọng này, thiết thực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cho vườn xuân đất nước luôn khởi sắc, an sinh thịnh vượng, dân tộc mãi trường tồn, phát triển rực rỡ. Theo đó, cả hệ thống chính trị và mỗi người dân cùng phải vào cuộc thật sự, trách nhiệm cao trong quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả và bảo đảm cân đối Quỹ BHXH, Quỹ BHYT trong dài hạn. Là cơ quan vinh dự được giao tổ chức thực hiện, Ngành BHXH tập trung xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế như mục tiêu Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị đã đề ra./.

TẠP CHÍ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Gửi bình luận của bạn

TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất