Thứ Sáu, 16/12/2011, 3:03 GMT+7

Chính phủ ban hành Nghị định mới sửa đổi bổ sung Nghị định 94 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan BHXH Việt Nam

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng
Ngày 14/12/2011, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Nghị định 116/2011/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan BHXH Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 05/02/2012, cơ quan BHXH Việt Nam ở Trung ương sẽ có 22 đơn vị trực thuộc thay vì 18 như hiện nay. Cụ thể là ngoài 18 đơn vị đã có từ trước như Ban Thực hiện chính sách BHXH; Ban Thực hiện chính sách BHYT; Ban Thu; Ban Chi; Ban Cấp sổ, thẻ; Ban Tuyên truyền; Ban Hợp tác quốc tế; Ban Kiểm tra; Ban Thi đua – Khen thưởng; Ban Kế hoạch – Tài chính; Ban Tổ chức cán bộ, Văn phòng; Viện Khoa học BHXH; Trung tâm Thông tin; Trung tâm Lưu trữ; Trường Đào tạo Nghiệp vụ BHXH; Báo BHXH; Tạp chí BHXH, sẽ có thêm 04 đơn vị mới là Ban Pháp chế; Ban Đầu tư quỹ; Ban Dược và Vật tư y tế và Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến.

Ngoại trừ 07 đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Viện Khoa học BHXH; Trung tâm Thông tin; Trung tâm Lưu trữ; Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến; Trường Đào tạo Nghiệp vụ BHXH; Báo BHXH và Tạp chí BHXH, 15 tổ chức giúp việc cho Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam được thành lập phòng trực thuộc. Tổng Giám đốc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, giao biên chế, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc BHXH Việt Nam và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc các tổ chức giúp việc cho Tổng Giám đốc. Số lượng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc BHXH Việt Nam không quá 03 người. Đồng thời, người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng trực thuộc theo tiêu chuẩn chức danh do cơ quan có thẩm quyền ban hành và tuân thủ quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành.

Tại các địa phương, Giám đốc BHXH tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH huyện theo tiêu chuẩn chức danh do cơ quan có thẩm quyền ban hành và tuân thủ quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành. Số lượng Phó Giám đốc BHXH huyện không quá 02 người, riêng Phó Giám đốc quận tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM không quá 03 người.

Tùng Anh

Gửi bình luận của bạn

TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất