Thứ Năm, 03/05/2012, 2:11 GMT+7

Kế hoạch công tác cải cách hành chính của BHXH Việt Nam

Người dân huyện Cát Hải (Hải Phòng) đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa”
Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong của BHXH Việt Nam trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phát huy những gì đạt được, BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 1532/KH-BHXH ngày 24/04/2012 về kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2012 với mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho đối tượng tham gia; củng cố, kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; triển khai có hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nghiệp vụ của ngành.

Theo đó, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Pháp chế, Ban Chi, Ban Kiểm tra, Văn phòng, Trung tâm Thông tin, các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào kế hoạch của BHXH Việt Nam cũng như tình hình thực tiễn của đơn vị để tiến hành thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị mình đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

Từ giờ đến cuối năm, BHXH Việt Nam sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 09/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam; xây dựng các quy trình thẩm định về BHXH, BHYT phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn địa phương, tạo thuận lợi cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tiếp tục rà soát của thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành đã ban hành để kịp thời phát hiện, thay thế, sửa đổi những thủ tục hành chính quá phức tạp hoặc không phù hợp; ban hành quyết định công bố công khai các thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại trụ sở BHXH các tỉnh, thành phố; thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của đối tượng tham gia BHXH, BHYT về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành, đảm bảo việc thực hiện các quy định này công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền.

Bên cạnh đó, không ngừng tiến hành cải cách tổ chức bộ máy (thành lập một số đơn vị mới trực thuộc BHXH Việt Nam, ban hành các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc hệ thống để tránh tình trạng chồng chéo, trùng lặp, nâng cao chất lượng của bộ phận “một cửa” tại BHXH địa phương…); xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công (xây dựng văn bản quy định về chế độ quản lý tài chính, tiền lương trong nội bộ Ngành phù hợp với quy định của pháp luật, hoàn thiện chính sách an sinh xã hội, đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); hiện đại hóa hành chính.

Tùng Anh

Gửi bình luận của bạn

TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất