Thứ Ba, 16/10/2012, 9:01 GMT+7

Công bố 115 thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam

Tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế "một cửa" tại BHXH tỉnh Quảng Bình
Ngày 12/10/2012, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 1369/QĐ-BHXH về việc công bố các thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam.

Công bố 115 thủ tục hành chính thay thế các thủ tục hành chính quy định tại Quyết định số 979/QĐ-BHXH ngày 10/8/2009 của BHXH Việt Nam về việc công bố bộ thủ tục hành chính của hệ thống BHXH Việt Nam, trong đó 61 thủ tục thuộc phạm vi giải quyết của BHXH cấp tỉnh và 54 thủ tục thuộc phạm vi giải quyết của BHXH cấp huyện.

Bộ thủ tục hành chính thuộc từng lĩnh vực nghiệp vụ cụ thể như sau:

30 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam quy định về quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012 (13 thủ tục thuộc phạm vi giải quyết của BHXH cấp tỉnh; 17 thủ tục thuộc phạm vi giải quyết của BHXH cấp huyện).

15 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012 (13 thủ tục thuộc phạm vi giải quyết của BHXH cấp tỉnh; 02 thủ tục thuộc phạm vi giải quyết của BHXH cấp huyện).

17 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của BHXH Việt Nam quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2012 (01 thủ tục thuộc phạm vi giải quyết của BHXH cấp tỉnh; 16 thủ tục thuộc phạm vi giải quyết của BHXH cấp huyện).

12 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20/01/2010 của BHXH Việt Nam quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định chi trả chi phí khám chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ BHYT có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2010 (06 thủ tục thuộc phạm vi giải quyết của BHXH cấp tỉnh; 06 thủ tục thuộc phạm vi giải quyết của BHXH cấp huyện).

41 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của BHXH Việt Nam quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2010 (28 thủ tục thuộc phạm vi giải quyết của BHXH cấp tỉnh; 13 thủ tục thuộc phạm vi giải quyết của BHXH cấp huyện)./.

NA

Gửi bình luận của bạn

TIÊU ĐIỂM
Xem nhiều nhất