Print

Quy định hưởng chế độ thai sản khi công ty tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất

Chủ nhật, 03 /10/2021 16:54

Bạn Phương Nhi (Lâm Đồng) hỏi: Vừa rồi, công ty tôi làm việc được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Vậy, khi tôi sinh con trong thời gian này có được hưởng chế độ thai sản không?

Trả lời:

Theo quy định tại Chương II, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người SDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, thì người SDLĐ đủ điều kiện thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, NLĐ và người SDLĐ vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đóng đầy đủ vào các quỹ BHXH còn lại, bao gồm: Quỹ ốm đau, thai sản; quỹ BH thất nghiệp.

Do đó, NLĐ đang làm việc tại đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nếu sinh con trong thời gian này sẽ được hưởng chế độ thai sản khi đã nộp đủ hồ sơ và đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 31 và Điều 101 Luật BHXH năm 2014.

Trường hợp của bạn, nếu vẫn được công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng vào quỹ ốm đau, thai sản, thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

BT