Print

Tích cực, trách nhiệm tham gia nghiên cứu xây dựng, sửa đổi Luật BHXH

Thứ Tư, 13 /07/2022 18:38

Ngày 13/7, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn chủ trì họp Tổ công tác nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật BHXH.

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 1515/KHPH-BLĐTBXH-BHXHVN ngày 12/5/2022 giữa Bộ LĐ-TB&XH và BHXH Việt Nam về nghiên cứu xây dựng dự án Luật BHXH (sửa đổi), BHXH Việt Nam đã thành lập Tổ công tác nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, do Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn làm Tổ trưởng. Trên cơ sở kế hoạch phối hợp giữa Bộ LĐ-TB&XH và BHXH Việt Nam, Lãnh đạo BHXH Việt Nam đã giao triển khai các nội dung công việc cụ thể cho một số đơn vị trực thuộc.

Theo đó, Ban Thực hiện chính sách BHXH được giao chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Thu-Sổ thẻ, Trung tâm CNTT tổng hợp, cập nhật một số số liệu thống kê về BHXH phục vụ cho quá trình tổng kết thi hành Luật BHXH 2014; chủ trì xây dựng các chương nội dung dự thảo quy định về các chế độ hưởng, quy trình thủ tục hưởng BHXH. Ban Quản lý Thu-Sổ thẻ xây dựng dự thảo chương nội dung về quản lý thu BHXH. Vụ Thanh tra-Kiểm tra chủ trì xây dựng các nội dung dự thảo về khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về BHXH. Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng chương nội dung dự thảo về tổ chức, quản lý ngành BHXH Việt Nam.

Đến nay, các nội dung công việc đang được các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam phối hợp chặt chẽ cùng đơn vị chuyên môn thuộc Bộ LĐ-TB&XH tích cực triển khai, xây dựng các phiên bản dự thảo về các nội dung nêu trên...

Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo chi tiết tiến độ triển khai xây dựng các nội dung được giao. Trên cơ sở phiên bản dự thảo sửa đổi Luật BHXH mới nhất, cũng như kết quả các phiên họp kỹ thuật trước đó, các thành viên Tổ công tác đã đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật BHXH. Trong đó, bước đầu đặt ra vấn đề quy định chặt chẽ về xây dựng, quản lý dữ liệu người tham gia BHXH, người bảo lưu thời gian đóng BHXH; làm rõ khái niệm về sổ BHXH điện tử, hành vi trốn đóng, chậm đóng; quy định xử lý khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực BHXH… Bên cạnh đó, các vấn đề như hạn chế tình trạng nhận BHXH một lần, xử lý việc mua bán, cầm cố sổ BHXH, thời gian đóng BHXH… cũng được các đại biểu quan tâm và đề xuất các phương án xử lý trong dự thảo.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn- Tổ trưởng Tổ công tác đã kết luận, làm rõ một số nội dung; đồng thời yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam tiếp tục nghiên cứu và xây dựng phương án đề xuất trong dự thảo. Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và thành viên Tổ công tác nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai các mảng công việc; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn của Bộ LĐ-TB&XH, nhất là Vụ BHXH để bảo đảm tiến độ xây dựng dự thảo sửa đổi Luật BHXH.

Bên cạnh đó, Vụ Tổ chức cán bộ- đơn vị được giao là đầu mối thường trực giúp việc Tổ công tác cần tiếp tục tổng hợp, cập nhật các phiên bản dự thảo; nêu rõ quá trình sửa đổi, ý kiến các bên tham gia, qua đó có cơ sở để các đơn vị nghiên cứu, tiếp thu cũng như đề xuất phương án dự thảo tiếp theo. “Với các vấn đề cần thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi, các đơn vị chủ trì thúc đẩy nhanh hơn quá trình nghiên cứu, xây dựng dự thảo; chủ động, sớm tổ chức các hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài Ngành”- Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn yêu cầu.

Minh Đức