05 thực hiện Nghị quyết 21/NQ-TW tại Ninh Bình: Những kết quả ấn tượng

03/01/2018 10:44:11
Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020” đã thực sự tạo bước tiến lớn trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Ninh Bình, góp phần bảo đảm an sinh xã hội người dân nơi đây.

Họat động Phòng Tiếp nhận & trả kết quả TTHC (BHXH tỉnh Ninh Bình)

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Bình Trần Phi, BHXH tỉnh tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020”, Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 24/6/2013 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW. Tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đẩy mạnh công tác chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành liên quan triển khai các giải pháp thực hiện để hoàn thành mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố đẩy mạnh việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách về BHXH, BHYT cho người hưởng... Đến nay, có trên 853 nghìn người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,7% (tăng 5,34% so với tỷ lệ năm 2016), vượt 10,9% so với chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ Tướng chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020, vượt 4,1% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao tại Công văn số 424/BHXH-VP6 về việc điều chỉnh tỷ lệ bao phủ BHYT. 100% người cận nghèo, 100% người cao tuổi từ 75 đến dưới 80 tuổi và ước tính 99,82% học sinh sinh viên tham gia BHYT; đối tượng BHYT hộ nông, lâm, ngư nghiệp tăng 3 lần so với năm 2016. Đưa tỉnh Ninh Bình từ vị trí tốp có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp nhất trong cả nước lên trên mức bình quân cả nước./.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam