1/4 thế kỷ vững vàng trụ cột an sinh: Bài 3. Tự tin hướng tới

15/02/2020 09:28:56
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa ra mục tiêu: “Phát triển hệ thống An sinh xã hội đa dạng, ngày càng mở rộng và hiệu quả. Phát triển mạnh hệ thống BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tiếp cận và tham gia các loại hình bảo hiểm. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi và không ngừng nâng cao mức sống đối với người có công. Mở rộng các hình thức trợ giúp và cứu trợ xã hội, nhất là đối với các đối tượng khó khăn”. Định hướng chính trị quan trọng này đã tạo nền tảng chính trị để BHXH Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong giai đoạn 05 năm qua.

 

Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong bối cảnh An sinh xã hội đang ngày càng trở nên quan trọng với mỗi quốc gia, chắc chắn Đảng ta sẽ tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới cao hơn với công tác An sinh xã hội, BHXH, BHYT cho người dân, đòi hỏi Ngành BHXH cần tiếp tục có những đổi mới để tạo nên bứt phá và thành công.

“Dấu mốc” 25 năm này là dịp quan trọng để toàn Ngành BHXH nhìn lại chặng đường đã qua, tìm ra hạn chế và đề ra biện pháp khắc phục, tiếp tục phấn đấu thực hiện xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó, xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đây là mục tiêu không phải dễ dàng đạt được, mà đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành BHXH nỗ lực, cố gắng rất nhiều.

Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo lộ trình, mục tiêu đã được xác định rõ tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012- 2020 và Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Cải cách chính sách BHXH. Thực hiện tốt những mục tiêu mang tính chiến lược này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đã chính thức bước vào thời kỳ “dân số vàng” với lực lượng lao động 52,3 triệu người; gần 70% lực lượng lao động làm việc trong khu vực phi chính thức và mỗi năm trung bình có khoảng 1,2 triệu người bước vào độ tuổi lao động.

Tiếp tục tham gia với các Bộ, Ngành tham mueu với CHính phủ và Quốc hội không ngừng hoàn thiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT nhằm hiện thực hóa các mục tiêu cải cách chính sách BHXH đã được đề ra tại các Nghị quyết quan trọng của Đảng. Đồng thời, quản lý tốt đối tượng đóng và tham gia BHXH, BHYT, BHTN từ cơ sở. Đầu tư tăng trưởng quỹ hiệu quả, an toàn theo quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm Quỹ BHXH cân đối trong dài hạn, Quỹ BHYT cân đối hàng năm.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ, ban, ngành liên quan trong tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; kiên quyết khởi kiện ra toà các doanh nghiệp, đơn vị cố tình chây ỳ, nợ đọng kéo dài với số tiền lớn; tập trung đôn đốc thu hồi nợ... nhằm bảo đảm quyền lợi người tham gia và khắc phục tình trạng nợ đọng, chậm đóng, đóng không đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp tục rà soát, bãi bỏ ngay các thủ tục không có trong quy định của BHXH Việt Nam; công khai thủ tục, quy trình, cách thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đến tất cả các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Các đơn vị trực thuộc sửa quy trình nghiệp vụ; tham mưu lãnh đạo Ngành xây dựng quy định về giao dịch điện tử, liên thông dữ liệu, cấp mã định danh cho đơn vị, cá nhân tham gia BHXH, BHYT, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, xây dựng và hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN sâu rộng dưới nhiều hình thức, để Nhân dân, người lao động thấy rõ vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT, BHTN trong hệ thống An sinh xã hội, nhận thức được quyền lợi và nghĩa vụ của mình, từ đó tự giác tham gia. Chú trọng công tác thi đua – khen thưởng, phát hiện, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến trong thực hiện BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời, phê phán, xử lý nghiêm vi phạm.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy BHXH các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phân công, bố trí hợp lý và tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên, công chức, viên chức phát huy năng lực theo vị trí việc làm, hoàn thành nhiệm vụ có hiệu quả trên tinh thần phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, doanh nghiệp giao dịch với cơ quan BHXH; có phương pháp đánh giá đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng, hiệu quả và tinh thần, thái độ phục vụ của đảng viên, công chức, viên chức; kịp thời biểu dương, khen thưởng đơn vị, cá nhân có thành tích, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm; thực hiện luân chuyển vị trí việc làm đối với các trường hợp không yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn; mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm của các nước trong khu vực và trên thế giới, bắt kịp xu thế hội nhập, phát triển của đất nước.

Với truyền thống 25 năm xây dựng và trưởng thành sẽ là nền tảng và động lực để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống BHXH Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT của Ngành, để thực hiện thắng lợi mục tiêu bảo đảm An sinh xã hội toàn dân, góp phần vào tạo ra sự vững mạnh của nền ASXH quốc gia, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tuệ Anh

1/4 thế kỷ vững vàng trụ cột an sinh: Kỳ 1. Khẳng định vị thế trụ cột An sinh xã hội

1/4 thế kỷ vững vàng trụ cột an sinh: Kỳ 2. Những dấu ấn trên hành trình 25 năm

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam