14,898 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, 89,9% dân số được bao phủ BHYT

15/11/2019 16:32:38
Tính đến hết tháng 10/2019, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,898 triệu người, BHXH tự nguyện là 488.000 người, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp vào khoảng 14,764 triệu người, BHTN là 13,114 triệu người và BHYT là 85,238 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89,9% tổng dân số cả nước.

Trong tháng 10/2019, toàn Ngành thu 29.800 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đầu năm, tổng số thu là 290.262 tỷ đồng, đạt 80,7% chỉ tiêu, kế hoạch năm; trong đó, thu BHXH là 195.389 tỷ đồng, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp là 3.844 tỷ đồng, BHTN là 13.965 tỷ đồng, BHYT là 76.589 tỷ đồng và thu lãi phạt chậm đóng là 475 tỷ đồng. Giải quyết 10.384 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, 74.189 người hưởng trợ cấp 01 lần, 951.399 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; lũy kế 10 tháng đầu năm, giải quyết 95.977 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, 710.087 người hưởng trợ cấp 01 lần, 8.735.567 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 76.384 người hưởng chế độ BHTN, lũy kế 10 tháng đầu năm, giải quyết cho 796.897 người hưởng chế độ BHTN. Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho khoảng 16,268 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT nội trú và ngoại trú, lũy kế 10 tháng đầu năm, có khoảng 151,308 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT.

Về chi BHXH, BHYT, BHTN, lũy kế 10 tháng đầu năm, là 246.348 tỷ đồng; trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách 33.133 tỷ đồng, từ Quỹ BHXH 122.265 tỷ đồng; chi Quỹ BHTN 4.629 tỷ đồng; ước chi khám, chữa bệnh BHYT 86.321 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 15/09/2019, BHXH các tỉnh, thành phố đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 20.672 đơn vị; trong đó, thanh tra chuyên ngành đóng tại 7.482 đơn vị; kiểm tra tại 8.677 đơn vị; thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 4.513 đơn vị. Kết quả, phát hiện 24.865 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 104.795 triệu đồng; 25.387 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 28.190 triệu đồng.

Ngoài những công việc thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những tháng cuối năm 2019, BHXH Việt Nam tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm sau:

- Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết của Chính phủ gồm: Nghị quyết số 125/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về Cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết 01/NQ-CP về Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP về Giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019.

- Tập trung triển khai các văn bản của BHXH Việt Nam về thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/07/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện, trình Chính phủ Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 01/2016/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam đảm bảo đúng tiến độ.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành ở Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, đặc biệt là các văn bản quy định, hướng dẫn, sửa đổi bổ sung mới của Chính phủ và các Bộ, ngành.

- Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn, xử lý những tồn tại, vướng mắc trong triển khai, thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

- Tập trung quyết liệt các giải pháp để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2019 được Chính phủ giao; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT; hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH cho người tham gia.

- Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp BHTN; tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở KCB, đảm bảo thực hiện đúng dự toán được Chính phủ giao năm 2019; kịp thời xử lý và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống dữ liệu tập trung, các phần mềm nghiệp vụ của Ngành; triển khai thực hiện hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử; quản lý, sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH và trên trục liên thông của Chính phủ.

- Tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động Ngành BHXH.

Thành NS

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam