20 năm góp sức bảo đảm An sinh xã hội trên quê hương Kinh Bắc

27/09/2017 10:23:22
Phát huy sức mạnh nội lực từ sự đồng lòng, nhất trí của tập thể cán bộ, viên chức; chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ - Đó là những bài học kinh nghiệm quý báu của BHXH tỉnh Bắc Ninh sau chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển được Phó Giám đốc Phụ trách BHXH tỉnh Bắc Ninh Phạm Đức Cường chia sẻ với phóng viên Tạp chí BHXH…

20 năm là một mốc son quan trọng đối với sự phát triển. Nhìn lại chặng đường 20 năm xây dựng và trưởng thành của BHXH tỉnh Bắc Ninh, xin đồng chí cho biết đâu là những dấu ấn quan trọng nhất?

Đồng chí Phạm Đức Cường, Phó Giám đốc Phụ trách BHXH tỉnh Bắc Ninh:  Là một trong những thành phố vệ tinh của thủ đô Hà Nội, có tiềm năng kinh tế văn hóa du lịch với nhiều công trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc, những làng nghề truyền thống lâu đời, cùng với quá trình đổi mới nền kinh tế đất nước, Bắc Ninh có sự phát triển khá đồng bộ cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Bên cạnh đó, việc phát triển và củng cố hệ thống an sinh xã hội mà trụ cột là chính sách BHXH, BHYT được các cấp ủy Đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm. Hai mươi năm qua, có thể thấy những dấu mốc trong công tác BHXH, BHYT của Bắc Ninh gắn liền với những chủ trương lớn của Đảng, được thể hiện bằng các Chỉ thị, Nghị quyết, có thể kể đến như Chỉ thị 15-CT/TW ngày 26/05/1997 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ BHXH, Chỉ thị 38-CT/TW ngày 07/09/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới và đặc biệt là Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Ban Chấp Hành Trung ương Đảng khóa XI về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020, đã tạo ra bước chuyển mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực thi chính sách BHXH, BHYT trên quê hương Kinh Bắc…
Trên cơ sở các Chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng, xuất phát từ thực tiễn tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương, BHXH tỉnh Bắc Ninh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện, chỉ đạo và giao trách nhiệm cụ thể cho HĐND, UBND tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ngành chức năng trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH. Đặc biệt, ngay sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, BHXH tỉnh đã tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết. Những văn bản chỉ đạo quyết liệt từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức và hành động tại tổ chức Đảng ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH cho người lao động. Việc thống nhất từ chủ trương đến hoạch định chính sách và chiến lược phát triển đã thực sự tạo ra sự đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội, các ngành,… trong công tác chỉ đạo thực thi chính sách BHXH trên địa bàn. Bắc Ninh là một trong những địa phương tiên phong trong cả nước đưa nội dung thực hiện chính sách BHXH cho người lao động vào bộ tiêu chuẩn xét công nhận Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh và khen thưởng định kỳ, đột xuất với các cơ quan, đơn vị.
Dấu ấn thứ hai trong hành trình 20 năm xây dựng và phát triển của BHXH tỉnh Bắc Ninh chính là sự lớn mạnh, trưởng thành không ngừng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Nếu như ở buổi đầu thành lập, toàn tỉnh chỉ có 05 phòng nghiệp vụ và 06 BHXH huyện, thị xã trực thuộc, với 61 cán bộ, công chức, viên chức. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị của cán bộ còn hạn chế: Đại học 15 cán bộ (chiếm 24,6%); cao đẳng và trung cấp 46 cán bộ (chiếm 75,4%); cử nhân lý luận chính trị 01 cán bộ (chiếm 0,016%), trung cấp 7 cán bộ (chiếm 11,5%). Thì đến nay tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh Bắc Ninh đã ổn định 11 phòng nghiệp vụ và 08 BHXH huyện, thị xã, thành phố với 265 cán bộ, công chức, viên chức. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị của cán bộ được nâng lên rõ rệt: Thạc sỹ có 27 cán bộ (chiếm 10,19%), đại học có 212 cán bộ (chiếm 80%),  cao đẳng và trung cấp 12 cán bộ (chiếm 4,5%); cử nhân và cao cấp lý luận chính trị 13 cán bộ (chiếm 4,5%); trung cấp lý luận chính trị 30 cán bộ (chiếm 13,3%); hầu hết cán bộ có trình độ quản lý nhà nước từ chuyên viên trở lên và sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Đội ngũ cán bộ không chỉ đáp ứng tốt những yêu cầu ngày càng cao về chuyên môn nghiệp vụ, mà còn có tinh thần thái độ, ý thực trách nhiệm trong công việc, phục vụ đối tượng ngày càng được nâng lên. Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh Bắc Ninh luôn đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, từng bước khẳng định vị thế và thể hiện rõ vai trò là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Đặc biệt, trong những năm gần đây, cùng với việc đẩy mạnh cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hình ảnh cán bộ, viên chức, người lao động Ngành BHXH tỉnh Bắc Ninh gương mẫu, tận tụy, hết lòng phục vụ người tham gia và hưởng chính sách BHXH, BHYT, đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Bắc Ninh trong việc thu hút đầu tư vào tỉnh nhà, tạo được niềm tin của Nhân dân đối với chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Qua những chia sẻ của đồng chí, có thể thấy BHXH tỉnh đã phát huy tối đa nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, các ngành, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xin đồng chí khái quát những kết quả cụ thể BHXH tỉnh Bắc Ninh đạt được sau 20 năm xây dựng và phát triển?

Đ/c Phạm Đức Cường: Bằng việc kết hợp hài hòa giữa nội lực và ngoại lực, BHXH tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao thể hiện trên những con số chỉ tiêu kế hoạch hằng năm với số thu – chi, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT tăng trưởng qua từng năm. Nếu ở buổi đầu thành lập, vào năm 1998, toàn tỉnh mới chỉ có 441 đơn vị, với 26.557 người tham gia BHXH, số thu 20,1 tỷ đồng, thì đến hết năm 2016, đã có 5.057 đơn vị với 1.040.211 người dân trên địa bàn tham gia BHXH, BHYT, tổng số thu là 5.286,2 tỷ đồng, đạt 104,75% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tăng 11,46 lần về số đơn vị, tăng hơn 39 lần về số người và 263 lần về số thu so với năm 1998. Tỷ lệ bao phủ BHYT đứng thứ hai trong toàn quốc với 90% dân số, vượt 9% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh giao, là một trong những địa phương dẫn đầu trong cả nước về công tác BHYT học sinh, sinh viên với việc duy trì tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt trên 98% từ nhiều năm nay. Đặc biệt, Bắc Ninh là một trong những địa phương có nhiều đột phá trong việc mở rộng đối tượng tham gia BHYT với những chính sách đầy tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Tỉnh, như hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho đối tượng cận nghèo tham gia BHYT; mua thẻ BHYT cho đối tượng người cao tuổi từ 65 đến dưới 80 tuổi và đảng viên dưới 75 tuổi được tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng… Cùng với việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, hoàn thành tốt các chỉ tiêu thu, BHXH tỉnh đã tổ chức tốt công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người lao động, bảo đảm quyền lợi cho người lao động khi giải quyết chế độ.
Tổ chức tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ, giải quyết các chế độ BHXH đúng, đủ, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHXH. Nếu như ở năm 1998, số hồ sơ giải quyết chỉ dừng lại ở con số 1.292 hồ sơ, thì đến năm 2016, con số này là 73.766 hồ sơ, tăng 57 lần so với năm 1998.
  Thực hiện tốt việc chi trả các chế độ BHXH, BHYT, đảm bảo đúng, kịp thời và an toàn tiền mặt. Số chi BHXH năm 1998 là 73,2 tỷ đồng, thì đến năm 2016 số chi BHXH, BHYT, BHTN 2.416,75 tỷ đồng (gấp 33 lần). Công tác quản lý đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng ngày càng đi vào nền nếp; tổ chức chi trả kịp thời, thuận tiện, được đối tượng đánh giá cao.
Là tỉnh vệ tinh của Thủ đô Hà Nội, mấy năm gần đây, hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh của Bắc Ninh cũng được đầu tư, nâng cấp, tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại, bên cạnh việc bảo đảm tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT nói riêng, cũng đặt ra những khó khăn, thách thức với công tác giám định thanh toán BHYT và cân đối Quỹ. Với sự phối hợp trách nhiệm giữa BHXH tỉnh và Ngành Y tế tỉnh trên tinh thần lấy việc bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT làm trung tâm, công tác khám, chữa bệnh BHYT được tổ chức tốt với trung bình hàng triệu lượt người đi khám, chữa bệnh mỗi năm, số chi lên tới trên 840 tỷ đồng (năm 2016). Quỹ BHYT được cân đối và sử dụng hiệu quả. Mới đây, tại Hội nghị trực tuyến công tác giám định BHYT toàn quốc, BHXH tỉnh là một trong những đơn vị được Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam biểu dương về những nỗ lực trong công tác cân đối Quỹ khám, chữa bệnh BHYT và bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ.
Những thành tựu, công sức của tập thể cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh Bắc Ninh trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, của đất nước đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cấp, ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý. BHXH tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2007), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2014), Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng 2 Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của UBND tỉnh, nhiều Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và của UBND tỉnh tặng thưởng cho BHXH tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh và các cá nhân. Đặc biệt, trong các đợt thi đua chuyên đề do BHXH Việt Nam phát động, đơn vị luôn nhận được Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam với những thành tích xuất sắc.

Kết quả 20 năm phấn đấu, xây dựng sẽ là tiền đề quan trọng để BHXH tỉnh Bắc Ninh bước vào chặng đường phát triển kế tiếp. BHXH tỉnh sẽ có những kế hoạch và giải pháp gì cho giai đoạn mới, thưa đồng chí?

Đ/c Phạm Đức Cường: Phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, trong thời gian tới, BHXH tỉnh Bắc Ninh xác định tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu:
- Một là, tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH của Đảng và Nhà nước trên địa bàn, đặc biệt là việc tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong giai đoạn mới; Tăng cường sự phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể quần chúng của tỉnh trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động cũng như trong việc mở rộng các đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc trong các thành phần kinh tế, các nhóm đối tượng, hoàn thành lộ trình BHYT toàn dân với trên 90% dân số có BHYT và triển khai có hiệu quả việc thực hiện BHXH tự nguyện cho người lao động thuộc khu vực kinh tế phi chính thức, đẩy nhanh diện bao phủ BHXH, nhằm đưa Bắc Ninh trở thành một trong những tỉnh về đích sớm trong lộ trình “BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân”..
- Hai là, chủ động, tích cực trong công tác thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật; kiểm soát tốt công tác chi trả BHXH, BHYT, sử dụng hiệu quả Quỹ BHXH, Quỹ khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia. Có biện pháp ngăn ngừa, phòng, chống lợi dụng, trục lợi Quỹ BHXH, Quỹ BHYT.
- Ba là, tăng cường công tác tuyên truyền giúp cho tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về sự quan tâm chăm lo của Đảng và Nhà nước về An sinh xã hội; về tính nhân văn sâu sắc của chính sách BHXH, BHYT; từ đó tự nguyện, tự giác tham gia. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, chuyển đổi tác phong phục vụ đối tượng, xử lý nghiêm mọi hành vi có biểu hiện quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho đối tượng, hướng tới phục vụ người tham gia BHXH, BHYT tốt nhất.
- Bốn là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ và công tác quản lý của ngành. Đảm bảo thu đúng, thu đủ; chi trả kịp thời, đầy đủ cho đối tượng; quản lý chặt chẽ thu, chi, nguồn quỹ góp phần thực hiện tốt chính sách An sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Năm là, tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng bộ máy quản lý, tăng cường bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về tư tưởng chính trị, nắm chắc chính sách pháp luật về BHXH, BHYT. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư trong thực thi nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ người tham gia và thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT./.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!
Phan Nam (thực hiện)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam