20 NĂM KIÊN TRÌ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT

21/12/2018 12:19:45
Từ khi nền kinh tế nước ta chuyển đổi sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cho đến nay, đường lối nhất quán của Đảng ta luôn luôn là: “Kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ xã hội. Coi phát triển kinh tế là cơ sở và tiền đề để thực hiện các chính sách xã hội; thực hiện tốt chính sách xã hội là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế” và “Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và trong quá trình phát triển”.

GS TS. Đào Văn Dũng cùng cán bộ Vụ Các vấn đề xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng Tạp chí BHXH nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam - 21/6.

Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về BHXH, BHYT ngày càng được bổ sung, hoàn thiện, tạo cơ sở định hướng cho quá trình phát triển hệ thống an sinh xã hội và các chính sách xã hội ở nước ta. Mỗi bước phát triển của hệ thống BHXH, BHYT cũng như các chính sách xã hội là sự cụ thể hóa, hiện thực hóa và là minh chứng cho các quan điểm đúng đắn của Đảng về vấn đề này. Những thành tựu hoàn thiện chính sách, pháp luật và hiệu quả tổ chức thực hiện thành công chính sách BHXH, BHYT có sự đóng góp hết sức to lớn của toàn Ngành BHXH, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó Tạp chí BHXH luôn là người chiến sỹ xung kích trên mặt trận tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của Ngành BHXH tới từng cán bộ, đảng viên, tới từng công chức, viên chức, người lao động của toàn Ngành BHXH và tới từng người dân. 20 năm xây dựng và trưởng thành Tạp chí BHXH luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, bám sát thực tiễn phong phú của Ngành, của đất nước để kịp thời truyền thông, phục vụ. Qua tiếp cận, khai thác thường xuyên Tạp chí, chúng tôi rất vui mừng trước sự phát triển, trưởng thành lớn mạnh của Tạp chí BHXH. Một Tạp chí luôn coi trọng nội dung và không ngừng cải tiến hình thức thể hiện, nâng cao chất lượng và được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đánh giá là một trong những Tạp chí có uy tín, được đưa vào danh mục để tính điểm công trình khoa học. Tạp chí BHXH đã được cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN, hội nhập thông tin toàn cầu. Bên cạnh tờ Tạp chí bản in, còn có Tạp chí BHXH điện tử, đây là sự nhạy bén, năng động của cán bộ, phóng viên Tòa soạn. Đặc biệt, từ tháng 01/2009, Tạp chí BHXH tiếp tục có bước đột phá mới tăng từ 01 kỳ/tháng lên 02 kỳ/ tháng. Điều này cho thấy sự nỗ lực vượt bậc của Tạp chí BHXH trước sự phát triển của đất nước và ngành BHXH. Thông qua Tạp chí BHXH, những người làm công tác BHXH, BHYT phản biện chính sách kịp thời, khách quan nhất. Những tồn tại, vướng mắc và cả những vấn đề mới phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện đều được phản ánh qua Tạp chí BHXH, giúp cho chúng tôi và giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước có thêm thông tin cần thiết để xây dựng chính sách phù hợp với thực tế. BHXH, BHYT là những chính sách an sinh xã hội cơ bản, luôn được Đảng và Nhà nước rất quan tâm, đặc biệt là trong giai đoạn cả nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập hiện nay. Những chính sách này cũng chính là những lĩnh vực xã hội được các ban xây dựng Đảng ở trung ương và địa phương hết sức quan tâm nghiên cứu tham mưu cho Trung ương Đảng, cho Ban chấp hành đảng bộ các cấp trong định hướng phát triển an sinh xã hội trên phạm vi cả nước cũng như ở từng địa phương. Chúng tôi rất quan tâm và đánh giá cao về những vấn đề lý luận, cũng như những bài học thực tiễn, đặc biệt là tính phản biện về chính sách BHXH, BHYT được phản ánh sinh động, kịp thời trên Tạp chí BHXH. Một số hội thảo khoa học về BHYT toàn dân, BHYT người nghèo, hội thảo khoa học xây dựng bằng chứng cho các văn kiện của Đảng trong lĩnh vực an sinh xã hội do các Ban của Đảng ở Trung ương tổ chức đã sử dụng Tạp chí BHXH làm nguồn tài liệu tham khảo, cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho việc nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính, pháp luật an sinh xã hội nói chung, cụ thể về BHXH, BHYT, nói riêng. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, xuất bản tạp chí thường kỳ, Lãnh đạo Tạp chí rất chú trọng phát triển chất lượng nguồn nhân lực, tiềm lực khoa học của Tạp chí. Nhiều cán bộ, phóng viên, nhân viên của Tạp chí luôn bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, của Tạp chí, bám sát địa phương, cơ sở để phát hiện các vấn đề, xác định vấn đề, tổng kết thực tiễn và đúc kết thành lý luận tổ chức và quản lý ngành BHXH thông qua việc bảo vệ luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ làm cho chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên của Tạp chí ngày càng được nâng cao. Trước yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn, để Tạp chí BHXH thực sự là cơ quan thông tin nghiên cứu lý luận, diễn đàn vì sự nghiệp an sinh xã hội, chúng tôi mong Tạp chí có sự đổi mới hơn nữa, luôn bám sát tôn chỉ mục đích của mình, tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và làm tốt hơn nữa chức năng hướng dẫn, giúp cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT và toàn xã hội nhận thức đầy đủ, đúng đắn công việc của ngành BHXH, cũng như các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là các Nghị quyết của các Hội nghị trung ương 5, 6, 7, 8 (Khóa XII), Luật BHXH, Luật BHYT. Cần tăng cường công bố các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực BHXH, BHYT, những bài viết làm rõ cơ sở lý luận, phổ biến những kinh nghiệm hiện nay, cách làm mới trong thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội. Cần giới thiệu nhiều hơn những kinh nghiệm tổ chức, quản lý BHXH, BHYT trên thế giới. Tạp chí BHXH phải thực sự là diễn đàn để các nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo quản lý trao đổi lý luận nghiệp vụ, đánh giá thực tiễn, dự báo những cơ hội, thách thức, đề xuất sáng kiến, thông tin khoa học góp phần hình thành hệ thống lý luận, phục vụ cho việc xây dựng đường lối, cơ chế chính sách, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, thực hiện mục tiêu BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân theo định hướng của Đảng. Về hình thức và tổ chức Tạp chí nên có Hội đồng Biên tập bao gồm những nhà khoa học có uy tín của Ngành để nâng cao uy tín, giá trị vốn có của Tạp chí và phù hợp với thông lệ hiện hành. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển của Tạp chí tôi xin chúc mừng những thành tựu đã đạt được của Tạp chí trong 20 năm qua và hy vọng Tạp chí BHXH sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Kính chúc tập thể lãnh đạo, phóng viên, người lao động của Tạp chí BHXH sức khỏe, hạnh phúc và có nhiều bài viết hay, tác phẩm báo chí xuất sắc vì sự nghiệp an sinh xã hội./.

 

GS TS. ĐÀO VĂN DŨNG

NGUYÊN VỤ TRƯỞNG VỤ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI, BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam