31% BHXH tỉnh, thành phố đã thực hiện kiểm tra, đối chiếu dữ liệu với cơ quan Thuế

09/04/2019 09:04:02
Ngày 25/02/2019, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 530/BHXH-BT về Rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp; trong đó, yêu cầu BHXH tỉnh, thành phố, chậm nhất đến ngày 31/12/2019 hoàn thành việc rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp; thực hiện đôn đốc, rà soát, cập nhật kết quả trên phần mềm quản lý doanh nghiệp do cơ quan Thuế cung cấp và các doanh nghiệp phát sinh mới theo quy định, 06 tháng/lần tổng hợp, đề xuất và báo cáo kết quả thực hiện. Đến nay, đã có 31% BHXH các tỉnh, thành phố kiểm tra, đối chiếu dữ liệu với cơ quan Thuế.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, tính đến hết ngày 31/03/2019, BHXH tỉnh, thành phố đã kiểm tra, đối chiếu dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp đối với 147 nghìn/473 nghìn đơn vị, đạt 31% tổng số đơn vị cần kiểm tra, đối chiếu. Tổng số lao động tại các đơn vị kiểm tra, đối chiếu là 2,2 triệu người; trong đó, 613 nghìn lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (chiếm 27,8% tổng số lao động đã rà soát, đối chiếu); số lao động đã đăng ký tham gia BHXH là 268 nghìn người (đạt 43,7% tổng số lao động thuộc diện tham gia); số lao động chưa tham gia BHXH là 345 nghìn người (56,3%). Các BHXH tỉnh, thành phố rà soát được trên 90% số đơn vị do cơ quan Thuế cung cấp là Tây Ninh, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Hải Phòng, Ninh Bình, Tiền Giang, Nghệ An, Phú Yên... Thông qua rà soát dữ liệu từ cơ quan Thuế, một số BHXH tỉnh, thành phố khai thác thêm nhiều lao động tham gia BHXH bắt buộc như BHXH tỉnh Long An khai thác được hơn 09 nghìn lao động; Bắc Ninh khai thác được gần 20 nghìn lao động…

Để tiếp tục triển khai Công văn số 530/BHXH-BT, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường rà soát, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu, xác định rõ số lượng doanh nghiệp và tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, đóng không đủ số người thuộc diện phải tham gia BHXH số doanh nghiệp đang hoạt động, tạm ngừng hoạt động, chờ giải thể, đã giải thể, chờ phá sản, đã phá sản; xác định rõ số lượng lao động thuộc đối tượng phải tham gia, không thuộc đối tượng tham gia; đôn đốc, làm việc với 100% số doanh nghiệp đang hoạt động nhưng trốn đóng, hoặc đóng không đủ số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhằm khai thác triệt để đối tượng tham gia theo từng năm; tiếp tục tổ chức thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đột xuất theo quy định, theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra... Về phía các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, yêu cần Ban Thu đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Công văn số 530/BHXH-BT; tổng hợp, báo cáo kết quả, đề xuất tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện; phối hợp với Vụ Thi đua- Khen thưởng đề xuất khen thưởng các địa phương, đơn vị làm tốt và đánh giá các tiêu chí thi đua đối với địa phương, đơn vị làm chưa tốt. Trung tâm Công nghệ thông tin xây dựng, hoàn thiện phần mềm trao đổi thông tin với cơ quan Thuế, phần mềm TST đảm bảo đồng bộ, liên thông. Đồng thời, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng cục Thuế phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời đối với những đơn vị đã hoàn thành quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018.

Thái Hòa-Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam