Kết quả ấn tượng sau 05 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng về BHXH, BHYT

Nghị quyết 21-NQ/TW đưa ra 04 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, trong đó nhiệm vụ, giải pháp đầu tiên là: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT. Điều này cho thấy vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông để đạt được các mục tiêu được đề ra trong Nghị quyết luôn được quan tâm hàng đầu. 05 năm qua, truyền thông BHXH, BHYT được chú trọng thực hiện với nguồn lực lớn hơn, tuy nhiên công tác này cũng đang đứng trước những yêu cầu mới với không ít khó khăn thách thức.

Những kết quả ấn tượng sau 05 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng về BHXH, BHYT

Để đạt được mục tiêu Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra là “Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện.…” việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật đóng vai trò quan trọng, là yếu tố tiên quyết, tạo hành lang pháp lý, thúc đẩy quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm quyền lợi BHXH, BHYT, An sinh xã hội cho người dân.

Ý Đảng hợp lòng Dân: chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đi nhanh vào cuộc sống

Từ thực tiễn lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành Nghị quyết số 21- NQ/TW, ngày 22/11/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020, xác định: “BHXH và BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội”. Đây là định hướng chính trị quan trọng nhấn mạnh vị trí, vai trò, giá trị nhân văn, ưu việt, vì an sinh xã hội của công tác BHXH, BHYT trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.

Ý Đảng hợp lòng Dân: chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đi nhanh vào cuộc sống

Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI), ban hành ngày 22/11/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020, với tính đúng đắn, tầm nhìn xa, trông rộng, thể hiện sự quan tâm chăm lo tới đời sống dân sinh, vì An sinh xã hội và sự phát triển bền vững, được dư luận đánh giá là một trong những điểm nhấn quan trọng của chặng đường 30 năm đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ý Đảng hợp lòng Dân - chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đi nhanh vào cuộc sống

Đứng trước những vấn đề đặt ra trong tình hình mới, Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XI về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 được ban hành. Đến hết tháng 06/2017, cả nước đã có 82,5% dân số có BHYT, trên 13 triệu người lao động tham gia BHXH, trên 11 triệu người tham gia BHTN - những con số biết nói ấy đã chứng minh: kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị đã thổi một luồng sinh khí mới, tạo động lực thúc đẩy chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đi nhanh vào cuộc sống.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam