Kết quả ấn tượng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Giao dịch về thu BHXH, BHYT được thực hiện trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4; giám định BHYT tự động, kiểm soát online chi phí khám, chữa BHYT đến từng tỉnh, thành phố, từng cơ sở y tế; số hóa và quản lý tập trung toàn bộ dữ liệu về 92 triệu người dân, 24 triệu hộ gia đình tham gia BHYT; quá trình đóng – hưởng BHXH của hơn 13 triệu người tham gia BHXH; dữ liệu thu, sổ thẻ, tài chính - kế toán của cơ quan BHXH trên khắp cả nước… Đó là kết quả ấn tượng của nỗ lực, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của toàn hệ thống.

Bước phát triển vượt bậc & Những kết quả ấn tượng

Trong 05 năm vừa qua, cùng với những bước tiến trong hoàn thiện chế độ chính sách, pháp luật BHXH, tỷ lệ bao phủ BHXH có sự tăng lên đáng kể, quyền lợi BHXH của người lao động được bảo đảm nhất là từ khi thực hiện Luật BHXH 2014 với nhiều quy định mới về quyền lợi được mở rộng.

Bước phát triển vượt bậc & Những kết quả ấn tượng

Cùng với những bước tiến trong xây dựng chính sách, pháp luật giai đoạn vừa qua, công tác tổ chức thực hiện BHYT từ năm 2012 trở lại đây đạt được kết quả quan trọng; số lượt khám, chữa bệnh được thanh toán BHYT tăng qua các năm, quyền lợi BHYT được mở rộng theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT…

5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW: Dấu ấn Gia Lai...

“Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020” đã thực sự tạo sức lan tỏa, bước tiến lớn trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Gia Lai; thể hiện sự quyết tâm cả hệ thống chính trị đưa chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào dân tộc nơi đây; nhất là việc quan tâm chăm lo sức khỏe thông qua những tấm thẻ BHYT nghĩa tình, góp phần bảo đảm an sinh xã hội”, Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai Thới Văn Đạo chia sẻ.

Kết quả ấn tượng sau 05 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng về BHXH, BHYT

Nghị quyết 21-NQ/TW đưa ra 04 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, trong đó nhiệm vụ, giải pháp đầu tiên là: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT. Điều này cho thấy vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông để đạt được các mục tiêu được đề ra trong Nghị quyết luôn được quan tâm hàng đầu. 05 năm qua, truyền thông BHXH, BHYT được chú trọng thực hiện với nguồn lực lớn hơn, tuy nhiên công tác này cũng đang đứng trước những yêu cầu mới với không ít khó khăn thách thức.

Những kết quả ấn tượng sau 05 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng về BHXH, BHYT

Để đạt được mục tiêu Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra là “Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện.…” việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật đóng vai trò quan trọng, là yếu tố tiên quyết, tạo hành lang pháp lý, thúc đẩy quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm quyền lợi BHXH, BHYT, An sinh xã hội cho người dân.

Ý Đảng hợp lòng Dân: chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đi nhanh vào cuộc sống

Từ thực tiễn lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành Nghị quyết số 21- NQ/TW, ngày 22/11/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020, xác định: “BHXH và BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội”. Đây là định hướng chính trị quan trọng nhấn mạnh vị trí, vai trò, giá trị nhân văn, ưu việt, vì an sinh xã hội của công tác BHXH, BHYT trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.

Ý Đảng hợp lòng Dân: chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đi nhanh vào cuộc sống

Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI), ban hành ngày 22/11/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020, với tính đúng đắn, tầm nhìn xa, trông rộng, thể hiện sự quan tâm chăm lo tới đời sống dân sinh, vì An sinh xã hội và sự phát triển bền vững, được dư luận đánh giá là một trong những điểm nhấn quan trọng của chặng đường 30 năm đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ý Đảng hợp lòng Dân - chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đi nhanh vào cuộc sống

Đứng trước những vấn đề đặt ra trong tình hình mới, Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XI về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 được ban hành. Đến hết tháng 06/2017, cả nước đã có 82,5% dân số có BHYT, trên 13 triệu người lao động tham gia BHXH, trên 11 triệu người tham gia BHTN - những con số biết nói ấy đã chứng minh: kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị đã thổi một luồng sinh khí mới, tạo động lực thúc đẩy chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đi nhanh vào cuộc sống.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam