Ý Đảng hợp lòng Dân - chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đi nhanh vào cuộc sống

Đứng trước những vấn đề đặt ra trong tình hình mới, Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XI về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 được ban hành. Đến hết tháng 06/2017, cả nước đã có 82,5% dân số có BHYT, trên 13 triệu người lao động tham gia BHXH, trên 11 triệu người tham gia BHTN - những con số biết nói ấy đã chứng minh: kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị đã thổi một luồng sinh khí mới, tạo động lực thúc đẩy chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đi nhanh vào cuộc sống.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam