54,3 triệu lao động có việc làm trong Quý I/2019

29/03/2019 10:23:04
Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, trong quý I/2019 cả nước ước có 55,4 triệu lao động từ 15 tuổi trở, giảm 207 nghìn người so với quý trước.

Trong đó, lao động nam 29 triệu người, chiếm 52,3%; lao động nữ 26,4 triệu người, chiếm 47,7%. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên khu vực thành thị 18,5 triệu người, chiếm 33,3%; khu vực nông thôn 36,9 triệu người, chiếm 66,7%.

Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động quý I/2019 ước tính là 48,8 triệu người, giảm 96,4 nghìn người so với quý trước và tăng 444,2 nghìn người so với cùng kỳ năm trước, trong đó lao động nam 26,6 triệu người, chiếm 54,4%; lao động nữ 22,2 triệu người, chiếm 45,6%. Lực lượng lao động trong độ tuổi khu vực thành thị 16,9 triệu người, chiếm 34,7%; khu vực nông thôn là 31,9 triệu người, chiếm 65,3%.

Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm trong quý I/2019 ước tính là 54,3 triệu người, bao gồm 19,2 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 35,4% tổng số; khu vực công nghiệp và xây dựng 15,6 triệu người, chiếm 28,6%; khu vực dịch vụ 19,5 triệu người, chiếm 36%.

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi quý I/2019 là 2,17%, trong đó khu vực thành thị là 3,11%; khu vực nông thôn là 1,67%. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15-24 tuổi) quý I/2019 ước tính là 6,27%, trong đó khu vực thành thị là 10,49%; khu vực nông thôn là 4,64%.

Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi quý I/2019 ước tính là 1,21%, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 0,60%; khu vực nông thôn là 1,53%. Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ngoài hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản quý I/2019 ước tính là 54,3%, trong đó khu vực thành thị là 45,9%; khu vực nông thôn là 61,3%./.

 Nguyễn Thủy

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam