Áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT

23/05/2019 09:45:47
Đây là nội dung Công văn số 1602/BHXH-CSYT ngày 16/05/2019 của BHXH Việt Nam gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng;BHXH Công an nhân dân.

(Ảnh minh họa)

Ngày 09/05/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2019 là 1.490.000 đồng/tháng. Để thống nhất thực hiện thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo đúng quy định (kể cả trường hợp người tham gia BHYT vào viện trước ngày 01/07/2019 nhưng ra viện từ ngày 01/07/2019), BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh thông báo để các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn thực hiện kể từ ngày 01/07/2019 như sau:

Xác định mức hưởng BHYT theo quy định tại Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT: 15% mức lương cơ sở tương đương với 223.500 đồng; 06 tháng lương cơ sở tương đương với 8.940.000 đồng.

Xác định mức thanh toán trực tiếp theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP: 0,15 lần mức lương cơ sở tương đương với 223.500 đồng; 0,5 lần mức lương cơ sở tương đương với 745.000 đồng; 1,0 lần mức lương cơ sở tương đương với 1.490.000 đồng; 2,5 lần mức lương cơ sở tương đương với 3.725.000 đồng.

Mức thanh toán chi phí vật tư y tế theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/04/2017 của Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT không vượt quá 45 tháng lương cơ sở tương đương với 67.050.000 đồng.

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam