Bắc Ninh: Tích cực, chủ động sơ kết tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

14/11/2017 17:06:49
Ngày 10/11/2017, Ban Tuyên giáo và BHXH tỉnh Bắc Ninh phối hợp xây dựng kế hoạch số 1077- KH/BTG-BHXH tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm công tác tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”.

Hoạt động nghiệp vụ BHXH, BHYT tại huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Qua gần 05 năm triển khai công tác tuyên truyền Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, nhận thức của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành và cả hệ thống chính trị về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN được nâng lên rõ rệt. Sự chủ động trong công tác phối hợp giữa các sở, ngành, đoàn thể với ngành BHXH trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người tham gia, trong công tác thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, các chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện đầy đủ; quyền lợi của người tham gia BHYT được bảo đảm tốt hơn; việc chi trả lương hưu và các chế độ BHXH, BHYT được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và đơn vị, doanh nghiệp được thể hiện rõ hơn trong việc tổ chức thực hiện các mặt công tác BHXH, BHYT, BHTN.
Tuy nhiên, tại Bắc Ninh, với vị trí là tỉnh vệ tinh của Thủ đô Hà Nội, có nhiều khu công nghiệp tập trung với số lượng lao động lớn, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề truyền thống đã đặt ra yêu cầu, thách thức không nhỏ đòi hỏi tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về BHXH, BHYT nói chung, đặc biệt là công tác tuyên truyền Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai công tác tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”.
Hội nghị nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 02/5/2013 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 74/CTr-UBND ngày 21/5/2013 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị; đồng thời, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách BHXH, BHYT theo công văn số 1612/BHXH-TT ngày 09/05/2017 của BHXH Việt Nam và hướng dẫn số 42-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhằm tăng nhanh diện bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị. Thông qua sơ kết, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ đảng viên và Nhân dân về tầm quan trọng của của chính sách BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Tạo sự ủng hộ, phối hợp, đồng thuận của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân trong việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch nêu rõ: BHXH các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy tổng hợp báo cáo kết quả 5 năm thực hiện công tác tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị tại địa phương.
Dự kiến ngày hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 23/11/2017./. 

Lê Công 

 

 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam