Bến Tre: 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW

20/03/2018 09:12:10
Sau khi Nghị quyết 21-NQ/TW ban hành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ký ban hành Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời chỉ đạo tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Qua 05 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương không ngừng nâng cao trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan truyền thông thường xuyên phối hợp Ngành BHXH, Ngành Y tế tuyên truyền thực hiện Nghị quyết và các quy định về BHXH, BHYT. Nhiều hoạt động tuyên truyền được tổ chức như: Hội nghị nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Luật BHXH, BHYT, xây dựng các chuyên mục định kỳ trên báo, đài, tuyên truyền bằng xe lưu động, đặt pa nô, treo băng rôn, dán áp phích, phát tờ rơi, tuyên truyền qua website… Qua 05 năm đã tổ chức gần 350.000 cuộc tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT lồng ghép trong các cuộc hội họp, tập huấn của các cấp, ngành, đoàn thể; gần 260 cuộc nói chuyện chuyên đề, tọa đàm được tổ chức tại cơ sở; tổ chức 04 cuộc thi trên quy mô toàn tỉnh tìm hiểu về Luật BHXH, BHYT; phát hành trên 450.000 ấn phẩm tuyên truyền; trên 100 chuyên mục BHXH thực hiện trên sóng phát thanh truyền hình và báo địa phương…

Thông qua các hoạt động này, tạo được sự chuyển biến về nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể đối với công tác BHXH, BHYT; ý thức tham gia BHXH, BHYT nhằm bảo vệ bản thân, gia đình và thực hiện nghĩa cử cao đẹp với cộng đồng của người dân được nâng cao; đây là cơ sở quan trọng để triển khai thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT trên toàn tỉnh.

Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, chủ động của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tuyên truyền vận động, tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT ngày càng tăng. Giai đoạn 2012 - 2017, số người tham gia BHXH tăng trung bình hàng năm khoảng 4.849 người, tỷ lệ lao động tham gia BHXH so với lực lượng lao động toàn tỉnh tăng trung bình 0,5%/năm. Số người tham gia BHYT tăng trung bình hàng năm khoảng 100.809 người/năm, tỷ lệ dân số tham gia BHYT tăng trung bình hàng năm 7,9%. Tính đến cuối năm 2017, tổng số  người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên toàn tỉnh là 1.155.966 người trong đó tỷ lệ lao động tham gia BHXH so với lực lượng lao động toàn tỉnh chiếm 11,5%, tỷ lệ dân số tham gia BHYT chiếm 91,23% (vượt 11,23% so với mục tiêu Nghị quyết 21-NQ/TW vào năm 2020  là 80%).  

Các thủ tục hành chính trong tham gia và thụ hưởng các chế độ, BHXH, BHYT ngày càng đơn giản, tạo sự thuận lợi cho người dân. Hiện nay, tại BHXH tỉnh việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC về BHXH, BHYT, BHTN theo quy trình khép kín qua giao dịch BHXH điện tử và hồ sơ giấy, được hỗ trợ bằng các Chương trình phần mềm như Phần mềm Tiếp nhận - trả kết quả 2.0, phần mềm TST online TNHH 3.0 (Bộ công cụ hỗ trợ tập trung dữ liệu thu, sổ thẻ , trước đây có Phần mềm SMS 6.0, 7.0) của BHXH Việt Nam. Các kết quả giải quyết TTHC về BHXH, BHYT được trả cho các tổ chức, cá nhân người lao động bằng hình thức trực tiếp tại bộ phận một cửa và qua dịch vụ bưu chính công ích. Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 2.302/2.355 đơn vị thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, chiếm tỷ lệ 98%. Năm 2012 có 33.059 người hưởng chế độ BHXH với tổng số chi khoảng 436 tỷ đồng, năm 2013 có 38.469 người hưởng với tổng số chi khoảng 522 tỷ đồng, năm 2014 có 49.900 người với tổng số chi khoảng 629 tỷ đồng, năm 2015 có 38.911 người với tổng số chi khoảng 758 tỷ đồng, năm 2016 có 54.481 người với tổng số chi khoảng 764 tỷ đồng, năm 2017 có 76.738 người với tổng số chi khoảng 951 tỷ đồng.

Lĩnh vực khám, chữa bệnh BHYT cũng được quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế đáp ứng sự hài lòng của người tham gia BHYT. Tại các cơ sở KCB niêm yết công khai các thủ tục hành chính, các quy định về chế độ và quyền lợi của các đối tượng tham gia BHYT, bảng giá dịch vụ y tế, bảng giá thuốc. Hoạt động đấu thầu thuốc tập trung đảm bảo cung cấp thuốc cho người bệnh BHYT theo hướng đáp ứng nhu cầu KCB. Phần mềm giữa các cơ sở khám chữa bệnh liên thông với phần mềm giám định BHYT của cơ quan BHXH tạo điều kiện quản lý chất lượng bệnh viện, chất lượng dịch vụ y tế, cải cách thủ tục khám chữa bệnh và thanh toán BHYT. Năm 2012 tổ chức  KCB BHYT cho 342.779 lượt với tổng số chi KCB BHYT khoảng 376 tỷ đồng, 2013 có 2.600.835 lượt KCB BHYT với tổng số chi khoảng 484 tỷ đồng, 2014 có 2.682.433 lượt với tổng số chi khoảng 577 tỷ đồng, 2015 có 2.493.746 lượt với tổng số chi khoảng 663,3 tỷ đồng, 2016 có 2.980.139 lượt với tổng số chi khoảng 834,3 tỷ đồng, 2017 có 3.194.438 lượt với tổng số chi khoảng 1.480 tỷ đồng./.

Tuyết Vi (Văn phòng BHXH tỉnh Bến Tre)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam