BHXH tỉnh Bình Dương: Thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

01/06/2020 11:18:48
Thực hiện chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 824/QĐ-BHXH ngày 25/05/2017 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam. Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020, Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương đã ban hành Chương trình cụ thể của năm bằng Quyết định số 261/QĐ-BHXH.

BHXH tỉnh Bình Dương tổ chức học tập chuyên đề làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020

Năm 2020 với tinh thần phát huy cao nhất mọi nguồn lực hoàn thành các mục tiêu về bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện đồng bộ các giải pháp THTK, CLP trong mọi lĩnh vực quản lý của Ngành đảm bảo mục tiêu yêu cầu và các nhiệm vụ. Theo đó, THTK, CLP phải gắn với các chỉ tiêu chủ yếu về thu, chi, giải quyết chế độ, cải cách thủ tục hành chính, đầu tư trong năm 2020 và hướng tới hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm của ngành và cơ quan. Trong đó xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm đáp ứng được các yêu cầu tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong tình hình mới. Nhất là, đẩy mạnh giao dịch điện tử trong lĩnh thu, giải quyết các chế độ BHXH và đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt… góp phần giảm chi phí quản lý bộ máy và giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Chương trình THTK, CLP do BHXH tỉnh xây dựng luôn bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước; xác định THTK, CLP là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và phải thực hiện đồng bộ, toàn diện, gắn kết các phòng nghiệp vụ, BHXH huyện huyện và giữa các lĩnh vực. THTK, CLP phải gắn với các hoạt động phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, kiểm tra, kiểm toán, cải cách hành chính, đánh giá cán bộ, tinh giản viên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy của Ngành. Đồng thời luôn xác định đây nhiệm vụ thường xuyên của các phòng nghiệp vụ, BHXH huyện với sự tham gia của tất cả cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) và người lao động.

Trong công tác quản lý quỹ BHXH, BHYT, BHTN; bảo đảm cân đối thu, chi; sử dụng hiệu quả và an toàn các quỹ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, tiếp tục mở rộng hệ thống Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên toàn tỉnh, quản lý chặt chẽ nguồn thu, đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, liên ngành; thực hiện quyết liệt các giải pháp giảm nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN. Giải quyết và chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Về vấn đề an toàn chi trả, đặc biệt là chi trả tiền mặt tại các điểm chi trả tại cơ quan BHXH và cá điểm chi trả của Đại lý chi chưa sẩy ra trường hợp mất an toàn hay thất thoát quỹ.

Về công tác tổ chức cán bộ BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án “ Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Thực hiện nghiêm tỷ lệ tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức (CCVC); tiết kiệm chi thường xuyên để cải cách chế độ tiền lương, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị Đảng, Nhà nước giao.

BHXH tỉnh Bình Dương cũng đã đề ra một số mục tiêu cụ thể trong công tác THTK, CLP. Cụ thể, thực hiện nghiêm túc tiết kiệm 10% kinh phí chi thường xuyên trước khi phân bổ dự toán cho các đơn vị để tạo nguồn cải cách tiền lương. Giảm tần suất và thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, công tác phí, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được phê duyệt. 

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật đầu tư côngề quản lý đầu tư công, xây dựng cơ bản. Đảm bảo 100% kế hoạch, chương trình dự án đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn; kịp thời thanh toán vốn cho các dự án ngay khi có đủ hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch được giao. Thực hiện đúng quy định về tạm ứng và hoàn trả tạm ứng đối với các dự án mới thực hiện.

Bảo đảm đến năm 2021 giảm được 10% so với biên chế giao năm 2015 và đảm bảo thực Việt Nam về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao hiện đúng biên chế được giao tại Quyết định số 1754/QĐ-BHXH ngày 31/10/2019 của BHXH Việt Nam.

Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng chuẩn, định mức và chế độ quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường các giải pháp để nâng cao hiệu quả trong quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện minh bạch, công khai trong quản lý, sử dụng các quỹ theo quy định của pháp luật. Khi chi trả tiền mặt phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để thất thoát quỹ.

          Để thực hiện mục tiêu trên, BHXH tỉnh Bình Dương nêu rõ các giải pháp thực hiện TTTK, CLP như thực hiện siết chặt kỷ luật tài khóa năm 2020, đảm bảo chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả và đúng dự toán được giao, bố trí kinh phí hợp lý, ưu tiên cho những nhiệm vụ cần thiết, cấp bách, triệt để tiết kiệm chi phí thường xuyên (trừ tiền lương và khoản chi có tính chất lương), đẩy mạnh khoán chi hành chính. Đưa kết quả THTK, CLP là tiêu chí để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, CCVC.

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THTK, CLP và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến THTK cùng với tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN với các hình thức đa dạng đến cán bộ CCVC, người lao động.

Trong công tác quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, tăng cường các biện pháp nhằm tăng cường đôn đốc thu, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt  kế hoạch thu được giao; tích cực đôn đốc thu nợ để giảm tỷ lệ nợ đạt và thấp hơn chỉ tiêu giảm nợ. Đảm bảo thu đúng, thu đủ đối tượng và mức tiền lương tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Thực hiện nghiêm các quy định của Luật đầu tư công đi đôi với rà soát. Thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư; kiểm tra giám sát thường xuyên trong quá trình thực hiện các dự án.

Kỳ Anh

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam