BHXH tỉnh Cà Mau: 10 giải pháp thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT năm 2020

03/01/2020 08:37:43
Ngay đầu năm mới, để góp phần bảo đảm an sinh xã hội địa phương, BHXH tỉnh Cà Mau tập trung 10 giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020.

Chi trả lương hưu tại tỉnh Cà Mau. (Ảnh minh họa)

  1. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành, các Hội, Đoàn thể.
  2. Tham mưu UBND tỉnh đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh; giao chỉ tiêu cụ thể cho UBND các huyện và thành phố.
  3. Giao chỉ tiêu cụ thể cho BHXH các huyện, thành phố; đánh giá, kiểm điểm công tác thường xuyên hàng tháng.
  4.  Tăng cường trách nhiệm, tính hiệu quả trong hoạt động của Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.
  5.  Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền đảm bảo đa dạng về hình thức, đầy đủ về nội dung, đảm bảo về hiệu quả; triển khai thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH.
  6.  Bám sát đơn vị, đối tượng, nắm bắt kịp thời tình hình lao động, doanh nghiệp làm cơ sở để khai thác phát triển đối tượng, thu BHXH và giảm nợ.
  7.  Đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất; phối hợp thanh tra liên ngành.
  8.  Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, phương pháp và quy trình giám định kết hợp giữa giám định chủ động và giám định điện tử; tổ chức thực hiện tốt việc giám định các chuyên đề; tăng cường kiểm tra thủ tục KCB BHYT; thông báo kịp thời tiến độ thực hiện tổng mức thanh toán BHYT được giao hàng tháng và quý cho cơ sở y tế; báo cáo thường kỳ, đột xuất cho cơ quan có thẩm quyền để chỉ đạo chấn chỉnh; thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 9/9/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.
  9.  Kịp thời khen thưởng, biểu dương cá nhân, đơn vị có thành tích trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.
  10.  Kiện toàn tổ chức bộ máy, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ, đạo đức công vụ./.                                                                                                                Thái Dương 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam