BHXH tỉnh Cao Bằng: Khẩn trương triển khai rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động

18/05/2017 20:27:32
UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Công văn số 1252/UBND-VX chỉ đạo việc triển khai thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

Tại Công văn số 1252/UBND-VX, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn phối hợp với cơ quan BHXH tập trung rà soát thông tin để hoàn thiện dữ liệu và chuyển giao sổ BHXH cho người lao động theo đúng tiến độ. Các sở, ban, ngành, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh cần tích cực phối hợp BHXH tỉnh phổ biến kịp thời, đầy đủ mục đích, yêu cầu của việc rà soát thông tin, xây dựng dữ liệu và bàn giao sổ cho người lao động; phối hợp cùng người lao động cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ cần thiết theo đề nghị của cơ quan BHXH, đồng thời rà soát thông tin, ký xác nhận và thực hiện bàn giao sổ theo đúng quy định. UBND huyện, thành phố phối hợp với BHXH tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý triển khai tuyên truyền, phổ biến đến người lao động mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai công tác rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam; phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền rộng rãi chủ trương trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa, nội dung và yêu cầu của việc rà soát và trả sổ BHXH cho người lao động; hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH theo đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của BHXH Việt Nam; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; BHXH tỉnh thường xuyên báo cáo tiến độ bàn giao sổ BHXH cho người lao động về UBND tỉnh và BHXH Việt Nam để có chỉ đạo kịp thời.

Triệu Trầm (Phòng Quản lý Thu, BHXH tỉnh Cao Bằng)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam