BHXH tỉnh Cao Bằng: Sẵn sàng cho công tác cấp thẻ BHYT năm 2018

13/11/2017 12:43:02
Trong thời gian qua, BHXH các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tích cực triển khai hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT; trên cơ sở, thống nhất, đồng bộ thông tin của người dân với thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHXH tỉnh Cao Bằng có công văn chỉ đạo, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác cấp thẻ BHYT năm 2018. Triển khai việc phát hành và bàn giao thẻ BHYT năm 2018 cho người tham gia trên địa bàn xong trước ngày 20/12/2017.

Bàn giao trên thẻ BHYT cho đối tượng dân tộc thiểu số tại huyện Hà Quảng, Cao Bằng

Công văn số 1682/BHXH-CST ngày 02/11/2017 của BHXH tỉnh Cao Bằng hướng dẫn chi tiết BHXH các huyện thành, phố trên địa bàn về cấu trúc mã số ghi trên thẻ BHYT và thời hạn sử dụng thẻ BHYT (cấu trúc mã thẻ BHYT quy định tại Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT và  Công văn số 3340/BHXH-ST ngày 08/8/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH và chỉ in thời hạn bắt đầu của giá trị sử dụng thẻ BHYT.

Chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố tiếp tục hoàn thiện việc cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT theo hướng dẫn tại Công văn số 3799/BHXH-BT ngày 28/8/2017 của BHXH Việt Nam về việc hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT và Kế hoạch số 1353/KH-BHXH ngày 09/9/2017 triển khai việc hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT của BHXH tỉnh. Trong quá trình cập nhật dữ liệu in thẻ, BHXH các huyện, thành phố cần chú ý đối chiếu, kiểm tra các tiêu thức: dân tộc, địa chỉ (ghi theo nơi cư trú) để xác định đúng mã nơi đối tượng sinh sống (K1,K2), mã quyền lợi hưởng và tiêu thức tham gia đủ 5 năm liên tục, đảm bảo in thẻ đúng quy định.  Tiếp tục triển khai rà soát và phối hợp với đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý đối tượng hoặc người tham gia BHYT xác định, bổ sung quá trình tham gia BHYT trước khi phát hành thẻ BHYT theo hướng dẫn tại Công văn số 1190/BHXH - CST ngày 22/9/2016 của BHXH tỉnh Cao Bằng về việc rà soát, bổ sung thông tin tham gia BHYT 05 năm liên tục trên thẻ BHYT.  Tiếp tục triển khai rà soát và cập nhật điều chỉnh mã nơi đối tượng sinh sống (K1, K2) của trẻ em dưới 06 tuổi là người dân tộc thiểu số, thuộc hộ gia đình nghèo sinh sống tại khu vực II, khu vực III theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; mã hưởng BHYT của đối tượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang hưởng lương hưu quân đội hằng tháng theo hướng dẫn tại Công văn số 1306/BHXH-CST ngày 29/8/2017 của BHXH tỉnh.

BHXH các huyện, thành phố chuẩn bị đầy đủ phôi thẻ BHYT, kiểm tra thiết bị để thực hiện in thẻ BHYT (phải sấy khô phôi, làm nóng máy in nếu thời tiết lạnh,..). Trong quá trình in thẻ (trước, trong và sau khi in) phải thường xuyên kiểm tra thông tin người tham gia được in trên thẻ, độ bám của mực in,…

Triển khai việc phát hành và bàn giao thẻ BHYT năm 2018 cho người tham gia trên địa bàn xong trước ngày 20/12/2017. Trong đó ưu tiên tập trung in trước:  Đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng (bao gồm người hưởng nhận bằng tiền mặt và người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân) in xong trước ngày 25/11/2017; Đối tượng thuộc những đơn vị đã hoàn thành việc cấp mã số BHXH cho toàn bộ người tham gia BHYT in xong trước ngày 30/11/2017;  Đối với đối tượng do ngân sách nhà nước đóng BHYT (đã hoàn thiện cấp mã số BHXH theo Kế hoạch số 1353/KH-BHXH ngày 09/9/2017 của BHXH tỉnh) quy định tại Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng: sau khi nhận được danh sách mua thẻ BHYT năm 2018 đã được UBND huyện, thành phố phê duyệt, BHXH các huyện, thành phố tập trung nhân lực, thời gian để tổ chức in thẻ xong trước ngày 20/12/2017 để bàn giao thẻ BHYT.

BHXH các huyện, thành phố thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể, Đài Truyền thanh – Truyền hình, UBND cấp xã, cơ quan bưu điện tổ chức thông tin, tuyên truyền đến người tham gia về tiến độ phát hành và bàn giao thẻ, mục đích, ý nghĩa của việc cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH, thủ tục khám, chữa bệnh BHYT,...

 Định kỳ hằng tuần (bắt đầu từ ngày 25/11/2017) báo cáo tiến độ phát hành và bàn giao thẻ BHYT và trước ngày 25/12/2017 tổng hợp báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương (đồng thời gửi các cơ quan liên quan), BHXH tỉnh về kết quả phát hành và tình hình chuyển giao thẻ BHYT đến các đối tượng tại địa phương./.

 

Lê Công 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam