BHXH tỉnh Cao Bằng, thực hiện tốt trách nhiệm tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương

05/07/2018 11:04:00
Thực hiện sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam về tăng cường thực hiện công tác báo cáo, tham mưu, đề xuất và tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của Ngành. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quý II năm 2018, BHXH tỉnh Cao Bằng và BHXH các huyện, thành phố đã chủ động, thường xuyên thực hiện tốt trách nhiệm tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ngành.

Cụ thể, BHXH tỉnh Cao Bằng đã trực tiếp tham mưu với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về tình hình tổng quát công tác BHXH, BHYT, BHTN trên toàn quốc và địa bàn tỉnh (Công văn số 587/BHXH-VP ngày 03/5/2018 và Công văn số 652/BHXH-VP ngày 16/05/2018 của BHXH tỉnh Cao Bằng). BHXH tỉnh đã báo cáo UBND tỉnh về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (Công văn số 633/BHXH-VP ngày 11/05/2018 BHXH tỉnh Cao Bằng), chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định phân bổ dự toán chi khám bệnh, chữ bệnh BHYT năm 2018 theo Quyết định số 17/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 142/QĐ-UNBD-m ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng).

Ngoài ra, BHXH tỉnh Cao Bằng thực hiện tham mưu xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH (Công văn số 874/BHXH-VP ngày 26/6/2018 của BHXH tỉnh Cao Bằng) và tham mưu với Tỉnh đưa thông tin về công tác BHXH, BHYT vào nội dung thường kỳ của bản tin thông báo nội bộ của Tỉnh ủy và các hội nghị thông tin thời sự do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

BHXH huyện, thành phố trực tiếp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố ban hành trên 20 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc về công tác BHXH, BHYT trên địa bàn quản lý. Theo đó, toàn bộ 13/13 UBND huyện, thành phoosd dã ban hành văn bản chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, các phòng, ban liên quan và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, trong đó tập trung vào việc mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Tại nhiều địa phương cơ quan BHXH đã tham mưu UBND huyện ban hành quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT năm 2018 đến từng xã, thị trấn để tổ chức triển khai thực hiện

Mạnh Đăng

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam