BHXH tỉnh Cao Bằng : Tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò tham mưu, hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển BHXH, BHYT

10/01/2018 11:02:23
Năm 2017, BHXH tỉnh Cao Bằng tiếp tục phát huy vai trò tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn, tạo động lực hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm vừa qua.

Theo thống kê, trong năm 2017, BHXH tỉnh Cao Bằng tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh ban hành 15 văn bản chỉ đạo về công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH,BHYT. Trong đó có nhiều văn bản chỉ đạo về các nội dung công tác quan trọng như: quản lý quỹ khám, chữa bệnh BHYT; rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động, cấp mã số BHXH, đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT, cấp thẻ BHYT năm 2018 ...
Năm 2017, BHXH tỉnh phối hợp ban Tuyên giáo, xây dựng báo cáo triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác BHXH,BHYT giai đoạn 2012-2020; báo cáo thường trực Tỉnh ủy và phối hợp với VP Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy xây dưng kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW …
BHXH các huyện, thành phố trực thuộc tích cực tham mưu cho huyện ủy, UBND huyện ban hành trên 40 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc về công tác BHXH, BHYT trên địa bàn; thường xuyên phối hợp, trao đổi với các cơ quan hữu quan và cấp ủy, chính quyên các địa phương, ký kết các chương trình phối hợp, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn vệ công tác BHXH, BHYT.
Từ sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017, đạt kết quả tích cực. Tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 524,9 nghìn người; đạt 100,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 1,7% so với năm 2016. Tỷ lệ bao phủ BHYT hiện nay là 98,1%, cao hơn so với chỉ tiêu Chính phủ giao (94%). Tổng số thu là 952 tỷ đồng, đạt 104,9% kế hoạch giao, tăng 10,9% so với số thu năm 2016; tỷ lệ nợ được duy trì ở mức thấp, chiếm 1,22% tổng số thu. Bàn giao trên 37 nghìn sổ BHXH cho người lao động quản lý đạt trên 99% tổng số sổ BHXH phải bàn giao. Rà soát, đồng bộ thông tin, cấp mã số BHYT đạt 99,9%. Cấp trên 137,5 nghìn thẻ BHYT. Tổng số thẻ BHYT cấp theo mã số BHXH năm 2018 trên 500 nghìn thẻ, là một trong những đơn vị có tỷ lệ cấp đổi thẻ theo mã số BHXH cao nhất toàn quốc./.

 

Bích Luyện 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam