BHXH tỉnh Cao Bằng: Tiếp tục phát huy vai trò tham mưu chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT

12/10/2017 20:10:15
Từ đầu năm 2017 đến nay, bám sát các yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm, BHXH tỉnh Cao Bằng tiếp tục chủ động, thường xuyên tham mưu, để xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với BHXH tỉnh Cao Bằng ngày 05/5/2017

Theo đó, BHXH tỉnh Cao Bằng báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh tình về hình quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2016; Báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về tình hình thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2017. Tham mưu ban hành công văn số 948-CV/VPTU ngày 12/9/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc thông báo ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo về việc giao quỹ khám, chữa bệnh BHYT năm 2017 cho các cơ sở y tế; tham mưu xây dựng công văn số l252/UBND-VX ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện rà soát, bản giao số BHXH cho người lao động; kiện toàn và xây dựng kế hoạch kiểm tra đôn đốc của Tổ công tác liên ngành của tỉnh thu nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN; xây dựng Báo cáo đánh giá thực hiện chính sách BHXH từ khi triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa IX đến nay. Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch sử dụng kinh phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh BHYT chua sử dụng hết (kết dư) năm 2015 (Kế hoạch số 2907/KHUBND ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh); Công văn số 3037/UBNDVX ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh về việc tiếp tục rà soát, hoàn thiện việc cấp mã số BHXH.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN năm 2017; xây dựng báo cáo triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012- 2020.

BHXH các huyện, thành phố trực thuộc cũng tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành trên 40 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc về công tác BHXH, BHYT trên địa bàn; thường xuyên phối hợp, trao đổi với các ngành hữu quan và cấp ủy, chính quyên các địa phương, ký kết các chương trình phối hợp, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn vệ công tác BHXH, BHYT./.

Mỹ Linh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam