BHXH tỉnh Gia Lai: 09 nhóm nhiệm vụ giải pháp hoàn thành mục tiêu năm 2018

04/10/2018 08:11:15
Ngày 03/10/2018, BHXH tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị đánh gia công tác thực hiện BHXH, BHYT trong 09 tháng vừa qua, đề ra 09 nhóm nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu trong 03 tháng cuối năm năm 2018.

Tính đến tháng 9/2018, BHXH tỉnh Gia Lai bảo đảm thực hiện chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người thụ hưởng với số tiền trên 1.883 tỷ đồng; quan tâm công tác khai thác và phát triển đối tượng, có 87,7% dân số toàn tỉnh tham gia BHYT, với số thu đạt gần 1.577 tỷ đồng, đảm bảo công tác xét duyệt các chế độ kịp thời; cơ bản hoàn thành việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động và hoàn thành việc in cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh; công tác thanh tra - kiểm tra đạt trên 62,8% kế hoạch, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong giải quyết các nghiệp vụ; công tác tuyên truyền được quan tâm; kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ đảm bảo các hoạt động hiệu quả; tích cực tham mưu Tỉnh ủy trong việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; ngoài ra đảm bảo hoàn thành tốt trên các mặt công tác khác.
Để triển khai hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành trong 3 tháng cuối năm 2018, Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai Thới Văn Đạo yêu cầu các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là quan tâm công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn, rà soát các nhóm đối tượng để có kế hoạch khai thác và mở rộng đối tượng theo các chỉ tiêu Nghị quyết 21-NQ/TW đề ra, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
Hai là tăng cường đôn đốc công tác thu BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo đạt số thu theo kế hoạch được giao; rà soát các khoản nợ BHXH, BHYT, BHTN trong đó có nợ ngân sách để có giải pháp đôn đốc giảm nợ đọng theo quy định.
Ba là tổ chức rà soát, bổ sung thông tin của người lao động trên sổ BHXH để xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ công tác giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động. Trong công tác cấp thẻ BHYT: Rà soát giảm thiểu việc cấp trùng thẻ BHYT; phối hợp với Bưu điện rà soát dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT để đưa vào khai thác và sử dụng đảm bảo.
Bốn là quan tâm công tác xét duyệt, hưởng các chế độ BHXH, BHTN, chú ý công tác xét duyệt hưởng các chế độ BHXH một lần, ngắn hạn đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, không để xảy ra sai sót, tiêu cực. Phối hợp với Bưu điện trong công tác quản lý và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng đảm bảo. Tăng cường công tác hậu kiểm việc thực hiện chế độ BHXH tại tuyến huyện và các đơn vị sử dụng lao động.
Năm là đẩy mạnh công tác giám định thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, quan tâm việc quản lý và sử dụng không để âm quỹ BHYT nhiều. Tham gia tích cực trong công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế; có giải pháp để tổ chức thực hiện tốt công tác giám định BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT.
Sáu là BHXH các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tốt với phòng Thanh tra - Kiểm tra tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động theo kế hoạch.
Bảy là trong công tác kế hoạch tài chính: Rà soát tất cả các nguồn kinh phí, lệ phí thu - chi, kinh phí tuyên truyền, kinh phí chi bộ máy… tham mưu đề xuất lãnh đạo sử dụng có hiệu quả và đúng quy định các nguồn kinh phí; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp. Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác quản lý tài sản công và cơ sở vật chất tại đơn vị đảm bảo phục vụ tốt cho việc triển khai nhiệm vụ. Các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện thị xã, thành phố chuẩn bị tốt cho việc quyết toán tài chính quý III/2018. Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục và đẩy nhanh quyết toán vốn đầu tư các công trình trụ sở BHXH huyện Đức Cơ, KBang và Krông Pa; đôn đốc tiến độ thi công công trình trụ sở làm việc BHXH huyện Chư Prông đưa vào sử dụng chính thức trong tháng 12/2018; hoàn chỉnh hồ sơ, kế hoạch đấu thầu để khởi công xây dựng công trình trụ sở BHXH huyện Kông Chro và Đak Đoa.
Tám là tranh thủ sự lãnh đạo, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp và các sở, ban, ngành trong ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình số 68-CTr/TU của Tỉnh ủy Gia Lai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết nhằm đảm bảo tốt việc khai thác, phát triển đối tượng tham gia.
Chín là tăng cường cải cách thủ tục hành chính, chuyển biến thái độ phục vụ theo hướng tạo sự hài lòng cho đối tượng và người lao động; nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, viên chức toàn hệ thống. Nêu cao vai trò của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; thực hiện quản lý, phân công công việc gắn liền với việc kiểm tra, đánh giá, động viên, khen thưởng kịp thời./.

 Văn Hùng 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam