BHXH tỉnh Khánh Hòa: Góp phần bảo đảm An sinh xã hội trên địa bàn

06/12/2018 08:37:35

Người dân đến giao dịch tại bộ phận "Một cửa" BHXH tỉnh Khánh Hòa

Báo cáo của BHXH tỉnh Khánh Hòa cho thấy, năm 2018, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tăng trưởng và ổn định, tuy nhiên do thời tiết có nhiều biến động, hậu quả từ thiệt hại về tài sản, phương tiện do cơn bão số 12 của năm 2017 vẫn gây tác động nặng nề cho hoạt động của nhiều doanh nghiệp, vừa khắc phục thiệt hại vừa khôi phục, duy trì  sản xuất  kinh doanh nên đã tác động lớn đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu được giao khá nặng nề, cao hơn so với năm trước, nhiều nhiệm vụ quan trọng cấp thiết cần phải huy động toàn bộ CCVC và sự vào cuộc của các cấp, các ngành như: Phát triển đối tượng tham gia BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Trung ương Đảng; chuyển sổ BHXH cho người lao động, rà soát, đồng bộ dữ liệu cấp mã số BHXH; rà soát đồng bộ dữ liệu  BHYT hộ gia đình; tiếp tục triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT và giám định điện tử; giao dịch điện tử lĩnh vực chế độ BHXH ngắn hạn... Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, ngành chức năng và sự nỗ lực của CCVC toàn đơn vị, BHXH Khánh Hòa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định chính trị-xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển, an sinh xã hội trên địa bàn được đảm bảo.

Theo số liệu của BHXH tính Khánh Hòa, tính đến hết tháng 11/2018 số người tham gia BHXH bắt buộc là 152.147 người, tăng 8,38% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 100,97% kế hoạch. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.471 người, giảm 8,86% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 59,58% kế hoạch. Ước đến 31/12/2018 phát triển được 2.469 người, đạt 100% kế hoạch. Số người tham gia BH thất nghiệp là 140.303 người, tăng 7,64% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 99,22% kế hoạch. Ước đến 31/12/2018 phát triển được 141.413 người, đạt 100% kế hoạch. Số người tham gia BHYT là 1.101.682 người, tăng 4,08% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 102,25% kế hoạch; Chỉ tiêu BHYT toàn dân đạt là 89,68% (dân số năm 2018: 1.228.515 người).

Tính đến ngày 30/11/2018 số thu BHXH, BHYT, BHTN là 2.835.956 triệu đồng, tăng 12,44% so với cùng kỳ năm 2017, ước đạt 89,21% kế hoạch. Ước số thu tính đến hết tháng 12/2018 là 3.150.689 triệu đồng, ước đạt 101,03% kế hoạch. Ước số nợ đến hết tháng 12/2018: 81.089 triệu đồng, chiếm tỷ lệ nợ 2,60% trên số KH giao.

Tính đến ngày 30/11, tổng số chi BHXH, BHYT là 2.868.869 triệu đồng. Ước tổng số tiền chi trả BHXH, BHYT đến 31/12/2018 là 3.129.672 triệu đồng, tăng 5,44% so với năm 2017. Đã giám định thanh toán BHYT cho 2.731.184 lượt người KCB BHYT, trong đó: 2.560.434 lượt ngoại trú và 170.750 lượt điều trị nội trú.

Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ chính trị được giao, trong năm 2018, BHXH tỉnh đã ban hành hơn 2.700 văn bản các loại để đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện đối với các đơn vị trực thuộc và báo cáo, đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền, trong đó có nhiều văn bản phục vụ kịp thời cho việc triển khai các nhiệm vụ, công tác quan trọng… Tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình thực hiện, kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ngành liên quan để giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; kịp thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ, đối thoại với doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của các đơn vị.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế để nắm danh sách số lượng đơn vị SDLĐ và người lao động để khai thác đối tượng tham gia; kịp thời  báo cáo UBND các cấp, các cơ quan chức năng để chỉ đạo, phối hợp đôn đốc thu và thu hồi nợ đọng, trong đó chú trọng triển khai hiệu quả hoạt động các tổ thu nợ liên ngành, thanh tra đột xuất, thanh tra chuyên ngành, áp dụng biện pháp cưỡng chế, xử phạt vi phạm hành chính…, tăng cường công tác thông tin truyền thông chính sách BHXH, BHYT. Tổ chức các hội nghị đối thoại, đào tạo đội ngũ đại lý thu BHXH, BHYT tự nguyện… Tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện cho các địa phương. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho các đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Phối hợp tuyên truyền với các đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp vận động cán bộ hội, đoàn thể tham gia BHXH tự nguyện… Phối hợp chặt chẽ với ngành Bưu điện và UBND cấp xã để thực hiện rà soát đồng bộ dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp chặt chẽ với Sở LĐTB&XH, Bưu điện bảo đảm thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động, người hưởng lương hưu và trợ cấp thất nghiệp. Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu, trợ cấp hàng tháng, BHTN hàng tháng cho gần 34.000 người, với số tiền chi trả bình quân 140.000 triệu đồng. Tăng cường ứng dụng CNTT cảnh báo, tham chiếu, đối soát việc giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản; phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa triển khai giải pháp quản lý chặt chẽ đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp, kịp thời thu hồi và cắt hưởng trợ cấp thất nghiệp không đúng quy định.

Trong công tác giám định và thanh toán chi phí BHYT, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và cơ sở KCB BHYT trong việc kiểm tra, rà soát và thực hiện giám định trên hệ thống giám định BHYT. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác KCB BHYT tại tuyến cơ sở, đặc biệt là đối với các cơ sở y tế có trang bị máy móc xã hội hóa, việc áp dụng giá dịch vụ y tế theo quy định, tần suất khám chữa bệnh BHYT, giường bệnh nội trú BHYT tại các cơ sở KCB;  kịp thời ngăn chặn và hạn chế tình trạng lạm dụng quỹ BHYT.

Phối hợp Sở Y tế triển khai các giải pháp tăng cường công tác quản lý sử dụng quỹ KCB BHYT, việc liên thông dữ liệu KCB BHYT trên hệ thống thông tin giám định BHYT, việc giám định chi phí KCB BHYT trên hệ thống thông tin giám định và tháo gỡ khó khăn trong thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2018.

Thực hiện thanh tra, kiểm tra 324/221 đơn vị, trong đó: thanh tra chuyên ngành 226 đơn vị, kiểm tra chuyên ngành 45 đơn vị, thanh tra liên ngành 53 đơn vị. Xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm đóng đối với 28 đơn vị với số tiền 740.430.000 đồng; xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra chuyên ngành đối với 06 đơn vị với số tiền là: 227.651.000 đồng; xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra liên ngành đối với 01 đơn vị với số tiền 150.000.000 đồng.

 BHXH tỉnh cũng đã tích cực tham gia đoàn giám sát của HĐND tỉnh tại các địa phương, kết hợp với việc tuyên truyền về chế độ BHXH, BHYT; tham gia tiếp xúc cử tri cùng với đại biểu HĐND tỉnh tại các địa bàn; phối hợp với  Mặt trận tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra, thanh tra liên ngành, giám sát với việc tuyên truyền phổ biến chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức thành công Hội thảo “Báo chí đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa vì mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội trong thời kỳ mới”; ký kết Kế hoạch phối hợp giữa BHXH tỉnh với Công an tỉnh; ký kết Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa. Đã tổ chức 02 hội nghị đối thoại với hơn 600 lượt đơn vị SDLĐ; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở LĐTB&XH tổ chức hội nghị đối thoại, phổ biến chính sách BHXH, BHYT với hơn 100 doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp; phối hợp với Văn phòng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Khánh Hòa tổ chức Hội nghị đối thoại với hơn 300 chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh… BHXH các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 02 hội nghị đối thoại/năm với gần 3.000 lượt đơn vị SDLĐ.

Phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Hội phụ nữ, Mặt trận tổ quốc Việt Nam ở cơ sở,  tổ chức hàng trăm hội nghị phổ biến Luật BHXH, Luật BHYT cho hội viên tại địa bàn các xã trong tỉnh; với hơn 20.000 lượt người.

Trong năm 2018, BHXH tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để bảo đảm cải thiện và nâng cao chỉ số hài lòng của các tổ chức và cá nhân đối với BHXH Khánh Hòa. Ban hành và đôn đốc thực hiện các quy định, quy chế, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị về thời hạn giải quyết hồ sơ; kịp thời rà soát, điều chỉnh quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ trên phần mềm quản lý, niêm yết công khai các thủ tục theo đúng quy định của BHXH Việt Nam.

Triển khai thực hiện hiệu quả việc liên thông cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi qua trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh.Tiếp tục triển khai hiệu quả việc chi trả qua Bưu điện, thực hiện giao nhận và trả kết quả qua hệ thống bưu điện. Triển khai hiệu quả giao dịch điện tử 100% đơn vị SDLĐ trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, đang triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết chế độ ốm đau, thai sản và nghỉ dưỡng sức.

Bảo đảm việc tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết hồ sơ chế độ BHXH, BHYT cho các đối tượng. Kết quả đã tiếp nhận và trả đúng thời hạn 188.006 lượt hồ sơ, bao gồm: 101.475 hồ sơ về thu BHXH, BHYT, 51.487 hồ sơ về cấp sổ, thẻ, 34.033 hồ sơ về chế độ BHXH, 292 hồ sơ chi trả chế độ BHXH, 719 hồ sơ về BHYT; 11.725 lượt hồ sơ nhận qua bưu điện; 55.977 lượt hồ sơ trả qua bưu điện; nhận 87.597 hồ sơ qua giao dịch điện tử.../.

Hà An

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam