BHXH tỉnh Ninh Thuận: Góp phần đảm bảo An sinh xã hội trên địa bàn

27/07/2020 10:52:44
Để thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH theo cơ chế mới, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/CP ngày 16/02/1995 thành lập BHXH Việt Nam thuộc Chính phủ, trên cơ sở đó BHXH Việt Nam ban hành quyết định số 33/QĐ-BHXHVN ngày 20/7/1995 về việc thành lập BHXH tỉnh Ninh Thuận. Với chức năng, nhiệm vụ chính là tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tổ chức thu, chi chế độ BHTN; quản lý và sử dụng các quỹ: BHXH, BHTN, BHYT.

Cán bộ BHXH tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến BHXH, BHYT

Trong quá trình hình thành và phát triển, BHXH tỉnh Ninh Thuận luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BHXH Việt Nam trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, BHXH tỉnh Ninh Thuận đã đạt được những thành tựu đáng kể, từng bước khẳng định chính sách BHXH, BHYT là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị, phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của BHXH tỉnh, công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT 25 năm qua có nhiều đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đã và đang tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức, cá nhân về vai trò, trách nhiệm cũng như mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân về giá trị nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, góp phần tạo niềm tin sâu sắc trong toàn xã hội về các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước nói chung và chính sách BHXH, BHYT nói riêng.

Cụ thể, số người tham gia BHXH đến hết năm 2019 là 38.828 người, trong đó tham gia BHXH bắt buộc 37.043 người, tăng 24.927 người so với năm 1995; tham gia BHXH tự nguyện 1.785 người (chiếm khoảng 12,8% lực lượng lao động trong độ tuổi), tăng 26.712 người so với năm 1995. Số người tham gia BHTN là 31.746 người. Đặc biệt, số người tham gia BHYT là 546.613 người, tăng gấp 19,8 lần so với năm 1995, đạt tỷ lệ bao phủ 92,50% dân số, cơ bản đã hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân và về đích trước thời hạn so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW, Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Công tác thu BHXH, BHYT, BHTN đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao, năm sau cao hơn năm trước. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2019 được 1.066 tỷ đồng, tăng gấp 175 lần so với năm 1995. Tổng số nợ đến cuối năm 2019 là 26,8 tỷ đồng, chiếm 2,57% trên tổng số thu theo kế hoạch BHXH Việt Nam giao, đây là tỷ lệ nợ thấp nhất của đơn vị từ trước tới nay.

Công tác quyết chế độ, chính sách BHXH, BHTN được thực hiện kịp thời, đúng quy định; đến cuối năm 2019, đã giải quyết được 5.060 lượt người hưởng chế độ BHXH một lần, tăng gấp 129 lần so với năm 1995, với số tiền 144,6 tỷ đồng; 14.978 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe, số tiền 59 tỷ đồng; chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được 91.073 lượt, số tiền 401,2 tỷ đồng; tổng số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng hơn 7.800 người; chi trả trợ cấp thất nghiệp 15.693 lượt, số tiền 42,8 tỷ đồng.

Công tác thực hiện chính sách BHYT đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, các thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh (KCB) BHYT được giảm thiểu tối đa; việc tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh của người có thẻ BHYT ngày càng thuận tiện; các hoạt động khám chữa bệnh BHYT từng bước công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi và tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT, cụ thể: năm 2019, đã phối hợp đảm bảo quyền KCB BHYT được 1.527.267 lượt người, tăng gấp 44 lần so với năm 1995, chi phí KCB BHYT 552 tỷ đồng, trong đó KCB nội trú là 81.246 lượt, chi phí 272 tỷ đồng; KCB ngoại trú là 1.436.021 lượt, chi phí 280 tỷ đồng.

Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ theo đúng chỉ đạo của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh, các thủ tục hành chính được cắt giảm, tiết kiệm thời gian đối với các tổ chức, cá nhân, cụ thể, năm 2019 đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính được 351.627 hồ sơ. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý, nghiệp vụ được quan tâm, chú trọng. Đến nay, cơ bản đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT; Hệ thống thông tin giám định BHYT kết nối, liên thông giữa cơ quan BHXH với các cơ sở KCB BHYT và đang triển khai đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử BHXH, BHYT.

Với những thành tích đã đạt được, trong 25 năm xây dựng, phát triển, BHXH tỉnh Ninh Thuận đã vinh dự được nhiều danh hiệu cao quý: Năm 2003 Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; năm 2005 được tặng Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều Bằng khen, cờ thi đua của UBND tỉnh, BHXH Việt Nam.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội nói chung và BHXH, BHYT nói riêng, trong thời gian tới cần tập trung vào một số nội dung như: tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể cũng như để Nhân dân hiểu sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa, vai trò, lợi ích của BHXH, BHYT. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trong thực hiện chính sách; tăng cường công tác quản lý quỹ BHXH; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; hoàn thiện cơ chế tài chính để chính sách BHXH, BHYT được thực hiện thông suốt, tiện lợi cho người dân. Tiếp tục mở rộng độ bao phủ BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thay đổi tác phong, lề lối làm việc; nâng cao chất lượng phục vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo./.

Công Tuấn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam