BHXH tỉnh Quảng Trị: Phát động thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

10/07/2019 16:57:30
Tính đến ngày 30/06/2019, Quảng Trị có 54.684 người tham gia BHXH. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc là 50.559 người, tăng 1.685 người (3,4%) so với cùng kỳ năm 2018, đạt 95,6% so với kế hoạch; tham gia BHXH tự nguyện là 4.125 người, tăng 2.903 người (237,6%) so với cùng kỳ năm 2018. Độ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 95,36%, vượt 7,36% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg, vượt 1,36% so với chỉ tiêu Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị giao năm 2019.

(

Tiếp tục động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân thuộc BHXH tỉnh Quảng Trị phát huy tính chủ động, sáng tạo, đóng góp tích cực vào quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tỉnh phát động phong trào thi đua chuyên đề Nỗ lực phấn đấu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 06 tháng cuối năm 2019 với mục tiêu tập trung tối đa mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Kết quả thi đua và bình xét khen thưởng dựa trên các tiêu chí như: Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đạt và vượt chỉ tiêu BHXH tỉnh giao năm 2019; đối tượng tham gia BHXH bắt buộc phát triển mới trong năm không tính những người lao động tăng tại các đơn vị sử dụng lao động chuyển đến đăng ký đóng BHXH bắt buộc từ huyện, thị xã, thành phố trong nội bộ tỉnh. Ngược lại, những người lao động giảm tại các đơn vị sử dụng lao động chuyển đi đăng ký đóng BHXH bắt buộc tại các huyện, thị xã, thành phố khác trong nội bộ tỉnh thì vẫn không giảm trừ số đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trong năm. Đối với các đơn vị đạt kế hoạch phát triển đối tượng do BHXH tỉnh giao được 10 điểm. Vượt 0,5% so với kế hoạch được cộng thêm 01 điểm.

Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc 06 tháng cuối năm 2019, Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Trị yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, các cấp ủy đảng và các tổ chức đoàn thể của các đơn vị hưởng ứng, quán triệt sâu sắc nội dung, mục tiêu, nghiên cứu giải pháp, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả; động viên, khuyến khích các viên chức, người lao động đề xuất ý tưởng, sáng kiến có giá trị thiết thực để phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Kết thúc đợt thi đua, BHXH tỉnh lựa chọn các tập thể xuất sắc, hoàn thành chỉ tiêu thi đua về phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc có số điểm cao nhất để bình xét, khen thưởng (01 Giải Nhất với mức tiền thưởng 15.000.000 đồng, 01 Giải Nhì - 10.000.000 đồng, 02 Giải Ba - 5.000.000 đồng, 02 Giải Khuyến khích - 3.000.000 đồng); riêng Phòng Quản lý thu, Phòng Khai thác và thu nợ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH tỉnh xem xét khen thưởng trên cơ sở thành tích chung của BHXH tỉnh về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc). Đối với cá nhân, lựa chọn 10 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các tập thể được khen thưởng hoặc các cá nhân có nhiều thành tích trong việc tham mưu, chỉ đạo liên quan, có nhiều đóng góp cho công tác phát triển đối tượng BHXH bắt buộc để đề nghị Giám đốc BHXH tỉnh tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng (1.000.000 đồng/cá nhân).

Nguyễn Đức (BHXH tỉnh Quảng Trị)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam