BHXH TP Đà Nẵng góp phần tích cực vào nhiệm vụ bảo đảm An sinh xã hội trên địa bàn

12/02/2020 10:07:58
Qua 25 năm xây dựng và phát triển, có thể khẳng định Ngành BHXH nói chung, BHXH Thành phố Đà Nẵng nói riêng đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 – 16/02/2020), Tạp chí BHXH đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Trần Văn Miên – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN Thành phố Đà Nẵng về một số nội dung liên quan.

Đồng chí Trần Văn Miên – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN Thành phố Đà Nẵng

Xin đồng đánh giá khái quát về một số kết quả nổi bật của BHXH Thành phố sau 25 năm xây dựng và phát triển?

Đồng chí Trần Văn Miên: Nhìn lại chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, BHXH Thành phố đã có những nhiều bước tiến lớn và hiệu quả cả về chất và lượng. Giai đoạn đầu ngành BHXH chỉ thực hiện chính sách BHXH theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ, sau đó tiếp nhận chuyển giao thực hiện chính sách BHYT, mở rộng phạm vi chức năng, nhiệm vụ theo Luật BHXH 2008 và hiện nay thực hiện trên cơ sở phạm vi điều chỉnh của 4 luật, gồm: Luật BHXH số 58/2014/QH13, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung số 46/2014/QH13, Luật Việc làm số 38/2013/QH13, Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13.

Trong 25 năm qua, nhiều chỉ tiêu về đối tượng tham gia, số thu BHXH, BHYT, BHTN tăng nhanh, ổn định, năm sau luôn cao hơn năm trước. Giải quyết, thanh toán đầy đủ, kịp thời quyền lợi, chế độ, chính sách cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN: Nếu như năm 1995 giải quyết độ BHXH cho 2.893 lượt người, chế độ BHYT cho 220.848 lượt người thì đến 2019 đã giải quyết độ BHXH cho 263.095 lượt người, gấp 90,94 lần; giải quyết chế độ BHYT cho 3.161.601 lượt người (gấp 14,3 lần) với số tiền 2.365,6 tỷ (gấp 373,3 lần)…

BHXH Thành phố cũng đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hướng đến sự hài lòng của đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN: Đến nay, đã đạt tỷ lệ 100% đơn vị giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ ở bất kỳ bộ phận 1 cửa nào thuộc BHXH quận, huyện hay văn phòng BHXH thành phố; đăng ký hẹn giờ trong thực hiện giao dịch thủ tục hành chính thông qua Cổng thông tin điện tử BHXH Thành phố và Tổng đài dịch vụ công 1022 của Thành phố…

 

Bước sang săm 2020 với nhiều sự kiện quan trọng, là năm cuối nhiệm kỳ 2016-2020, tiến hành Đại hội Đảng các cấp… Theo đồng chí, BHXH TP sẽ cần triển khai các nhiệm vụ trọng tâm gì để góp phần và sự nghiệp xây dựng, phát triển Thành phố?

Đồng chí Trần Văn Miên: Năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ 2016-2020, tiến hành Đại hội Đảng các cấp, cũng là năm toàn Ngành hướng đến chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/-2/1995-16/02/2020)… BHXH thành phố cần chủ động phối hợp với các sở, ngành và quận, huyện trong công tác tham mưu cho Thành ủy, HĐND và UBND thành phố tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Tiếp tục tham mưu tổ chức hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.  

Hai là, Đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nhất là BHXH tự nguyện; đẩy nhanh lộ trình thực hiện BHYT toàn dân, hoàn thành trong năm 2020 theo Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 09/12/2019 của Thành ủy; quyết liệt thực hiện công tác thu, giảm nợ ngay từ những tháng đầu năm.

Ba là, Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông dữ liệu; thực hiện dịch vụ công mức độ 4, giao dịch điện tử, chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo Quyết định số 1939/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ và xu hướng cách mạng Công nghiệp 4.0.

Bốn là, Tiếp tục luân chuyển vị trí việc làm, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm là, Thực hiện tốt công tác quản lý, giải quyết, chi trả, đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật; có giải pháp hiệu quả phòng, chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN; kiểm soát chặt chẽ dự toán chi khám chữa bệnh BHYT.

Sáu là, Đẩy mạnh công tác thanh tra gắn với kiểm tra, nâng cao hiệu quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN; tổ chức thực hiện có kết quả kết luận sau thanh tra, kiểm tra và xử lý hình sự theo quy định.

Bảy là, Quan tâm công tác đào tạo, tự đào tạo; nâng cao năng lực quản lý, thực thi công vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân theo Chỉ thị 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về “5 xây”, “3 chống” và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tạo động lực phát huy các sáng kiến, giải pháp và cách làm hiệu quả.

Tôi hi vọng rằng, phát huy những thành quả đã đạt được, với tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong suốt 25 năm qua, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của BHXH TP sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và góp phần tích cực vào nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.

Hùng Anh (thực hiện)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam