BHXH Việt Nam: Ban hành Kế hoạch Thi đua thực hiện văn hoá công sở

19/08/2019 10:35:15
BHXH Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 2998/KH-BHXH ngày 16/8/2019 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019-2025.

(ảnh minh họa)

Theo Kế hoạch, phong trào thi đua nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức (CCVC), người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó, tiếp tục xây dựng hình ảnh CCVC, người lao động ngành BHXH gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực.

Bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong toàn Ngành, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả, góp phần xây dựng ngành BHXH trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hướng tới sự hài long của người dân và doanh nghiệp.

BHXH Việt Nam yêu cầu việc thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh và các Khối, Cụm Thi đua trong toàn Ngành; phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng trong Ngành với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể, phù hợp với các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng đơn vị; đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua.

Tổ chức thực hiện phong trào phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ tổng kết, kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua.

Đối với tập thể phải thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của CCVC, người lao động trong toàn Ngành theo Quyết định số 889/QĐ-BHXH và Chỉ thị số 3677/CT-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách TTHC, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của CCVC, người lao động. Thường xuyên rà soát, bổ sung và xây dựng hệ giá trị chuẩn mực trong văn hoá công sở phù hợp với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ để đưa vào vào nội quy, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử của cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh CCHC, công khai, minh bạch, đơn giản hoá TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ CCVC, người lao động.

CCVC, người lao động “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”, xây dựng hình ảnh CCVC, người lao động ngành BHXH lịch sự, văn minh, sẵn sàng phục vụ, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đi đầu, gương mẫu chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; tác phong chuyên nghiệp; tinh thần, thái độ làm việc tận tuỵ, nghiêm túc, trách nhiệm; chuẩn mực trong giao tiếp ứng xử; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động.

Để thực hiện những nội dung trên, BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh căn cứ đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể để có các hình thức tuyên truyền phù hợp, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức; tạo sự đồng thuận của toàn cơ quan, đơn vị và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; vai trò của cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể và chính quyền trong việc phối hợp, chỉ đạo để tuyên truyền, động viên CCVC, người lao động quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, tránh hình thức, lãng phí.

Các cơ quan truyền thông của ngành BHXH đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên trong quá trình chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua ở các lĩnh vực, địa bàn cụ thể. Hàng năm, tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình thực hiện phong trào thi đua ở một số cơ quan, đơn vị và tiến hành tổng kết phong trào thi đua vào năm 2025.

Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH các cấp lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua là nội dung quan trọng để đánh giá thi đua và xem xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân; khen thưởng sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025. Năm 2019 ban hành kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Năm 2022, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua, làm cơ sở tiếp tục triển khai phong trào đến năm 2025. Năm 2025, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam tổng kết phong trào thi đua nhân dịp Ngày Quốc khánh 02/9/2025./.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam