BHXH Việt Nam: Ban hành Phần mềm Quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra phiên bản 1.0

16/08/2019 09:19:24
Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam; Quyết định số 3582/QĐ-BHXH ngày 26/12/2006 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định về quản lý hoạt động công nghệ thông tin trong hệ thống BHXH Việt Nam, vừa qua, BHXH Việt Nam ban hành Phần mềm Quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra phiên bản 1.0 nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra, kiểm tra của Ngành BHXH, góp phần cải cách hành chính và hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ của Ngành.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Quyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 08/08/2019, BHXH Việt Nam ban hành Phần mềm Quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra phiên bản 1.0. Đây là phần mềm thuộc bản quyền của BHXH Việt Nam và là 01 trong phần mềm thuộc hệ thống phần mềm ứng dụng của Ngành. Phần mềm do Vụ Thanh tra - Kiểm tra phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí và hoàn thiện. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định số 999/QĐ-BHXH.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra được kỳ vọng sẽ góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, giảm tải sử dụng văn bản giấy và sổ sách ghi chép tay; tiết kiệm thời gian cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác báo cáo, tổng hợp; hỗ trợ các tiện ích để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và công tác quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra, hướng đến toàn diện, bao quát, đồng bộ hơn nữa, từ BHXH huyện, thị đến BHXH tỉnh, BHXH Việt Nam.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam