BHXH Việt Nam ban hành Quy chế làm việc của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính

15/08/2017 12:49:28
BHXH Việt Nam vừa ban hành Quy chế làm việc của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành BHXH theo Quyết định số 1330/QĐ-BHXH ngày 08/8/2017.

(ảnh minh họa)

Quy chế này quy định nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, hội họp, báo cáo của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Ngành BHXH và các thành viên, đơn vị thường trực của Tổ công tác; trách nhiệm phối hợp hoạt động của các đơn vị, cá nhân liên quan trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ công tác.

Quy chế làm việc áp dụng đối với các thành viên của Tổ công tác; các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của Ngành BHXH. Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố; tham mưu đề xuất phương án xử lý kết quả kiểm tra với Tổng Giám đốc. Tổ chức, phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan và chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức các buổi làm việc, các cuộc hội thảo, đối thoại, khảo sát để tham vấn ý kiến người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị phục vụ yêu cầu của công tác cải cách thủ tục hành chính của Ngành. Thực hiện việc rà soát độc lập các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam khi cần thiết; đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và báo cáo, kiến nghị Tổng Giám đốc phương án xử lý sau rà soát. Tham gia đánh giá, đánh giá độc lập tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính của các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố, báo cáo Tổng Giám đốc xem xét, chỉ đạo. Nghiên cứu, đề xuất với Tổng Giám đốc các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, các sáng kiến, giải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Báo cáo Tổng giám đốc để xem xét, quyết định hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyèn xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ các quy định liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành BHXH. Báo cáo Tổng Giám đốc tình hình và kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong Ngành. Các nhiệm vụ khác liên quan đến cải cách thủ tục hành chính của Ngành và các nhiệm vụ do Tổng Giám đốc giao.

Quy chế cũng nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ trưởng; Phó Tổ trưởng; các thành viên trong Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính. Các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh, thành phố có trách nhiệm phối hợp, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu và thực hiện báo cáo phục vụ nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính theo yêu cầu của Tổ công tác…/.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam