BHXH Việt Nam đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thu nợ BHXH

10/07/2019 13:36:15
Trong 06 tháng đầu năm 2019, Ngành BHXH tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, thu hồi tiền nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT hàng chục tỷ đồng.

06 tháng cuối năm 2019, BHXH Việt Nam tiếp tục tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, giảm nợ đọng BHXH

Từ đầu năm đến nay, công tác thanh tra, kiểm tra đã được Ngành BHXH triển khai, thực hiện khá hiệu quả từ Trung ương đến địa phương.

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Vụ Thanh tra – Kiểm tra đã chủ trì thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn 05 tỉnh (Bình Dương, Phú Yên, Bắc Ninh, Quảng Nam, Cao Bằng) và phối hợp với Thanh tra Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn 03 tỉnh Nghệ An, Cà Mau và Lào Cai.

Đến nay đã có kết luận thanh tra, kiểm tra tại BHXH 05 tỉnh, thành phố (Cao Bằng, Quảng Nam, Bắc Ninh, Cà Mau và Phú Yên) kết quả cụ thể như sau: phát hiện 489 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 1.104 triệu đồng; 1.642 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 2.635,4 triệu đồng.

Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nợ trước khi có Quyết định là 56.912,7 triệu đồng; số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong thời gian thanh tra, kiểm tra là 15.820,8 triệu đồng.

Cùng với đó, BHXH các địa phương tích cực tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 9.529 đơn vị. Trong đó, thanh tra chuyên ngành đóng tại 3.756 đơn vị; kiểm tra tại 4.094 đơn vị; thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 1.679 đơn vị. Kết quả như sau: phát hiện 10.679 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 41.149,2 triệu đồng; 10.239 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 9.263,6 triệu đồng.

Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nợ trước khi có Quyết định là 1.250.319,5 triệu đồng; số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong thời gian thanh tra, kiểm tra là 352.353,9 triệu đồng.

BHXH các tỉnh đến nay đã ban hành 276 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phải thu là 11.028,7 triệu đồng, trong đó đã thu 6.602,6 triệu đồng.

Để tăng cường công tác thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu yêu cầu, trong 06 tháng cuối năm 2019, Vụ Thanh tra – Kiêm tra và các đơn vị có liên quan, BHXH các tỉnh, thành phố đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; tích cực thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với các đơn vị nợ, đơn vị chưa tham gia BHXH… Đối với đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN phải xử phạt vi phạm hành chính. Trung tâm CNTT phối hợp với các đơn vị tiếp tục hoàn thiện phần mềm nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra để triển khai ứng dụng toàn quốc; đẩy mạnh ứng dụng CNTT và tăng cường theo dõi, đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra của BHXH các tỉnh, thành phố./.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam