BHXH Việt Nam: Đôn đốc việc thực hiện chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp

15/10/2019 22:55:04
Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 về việc Ban hành Quy định quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN; căn cứ ý kiến của các địa phương tại Hội nghị Tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHTN, BHXH Việt Nam ra Công văn số 3799/BHXH-TCKT ngày 10/10/2019 đôn đốc việc thực hiện chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp.

Ra quân tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hoàn thiện phần mềm nghiệp vụ, liên thông với cơ quan BHXH để thực hiện công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp (TCTN); chỉ đạo Bưu điện các tỉnh phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện quy trình chi trả theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH và Công văn số 1314/BHXH-TCKT ngày 23/04/2019 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn chi trả, thanh quyết toán các chế độ BHXH, TCTN và quản lý người hưởng qua cơ quan bưu điện; báo cáo kết quả thực hiện về BHXH Việt Nam trước ngày 31/10/2019. Trước ngày 25/10/2019, chuyển Danh mục điểm chi trả chi tiết đến từng tổ chi trả, xã, phường, thị trấn trên toàn quốc cho BHXH Việt Nam theo đúng quy định tại Điểm 7.4 Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 166/QĐ-BHXH và Khoản 1 Điều 4 Hợp đồng dịch vụ số 86/2019/BHXHVN-TCTBĐVN ngày 01/6/2019 giữa BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH, TCTN qua hệ thống bưu điện. Đăng tải công khai Danh mục điểm chi trả của 63 tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Đồng thời, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo Bưu điện các tỉnh thực hiện đăng tải công khai Danh mục điểm chi trả của 63 tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của Bưu điện tỉnh; thường xuyên phối hợp với BHXH các cấp, thông báo kịp thời thay đổi về lịch chi trả, địa điểm chi trả cho cơ quan BHXH, người hưởng, các đơn vị liên quan, đồng thời cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh; rà soát tất cả các điểm chi trả trên địa bàn tỉnh, đặc biệt những điểm chi trả cần cải tạo, sửa chữa theo kế hoạch năm 2019, thực hiện di chuyển các điểm chi trả tại tầng cao, gây khó khăn cho người hưởng, điểm chi trả phải đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo Hợp đồng đã ký giữa cơ quan Bưu điện và cơ quan BHXH; nâng cao công tác an toàn tiền mặt trong quá trình vận chuyển, chi trả tại điểm chi trả theo quy định.

Về phía BHXH tỉnh, BHXH Việt Nam yêu cầu đôn đốc cơ quan Bưu điện tổng hợp Danh mục điểm chi trả thời điểm hiện tại để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh; báo cáo Danh mục điểm chi trả về Trung tâm Truyền thông trước ngày 30/10/2019 để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam; định kỳ, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chi trả của cơ quan Bưu điện tại các điểm chi trả, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, nắm bắt ý kiến đánh giá của người hưởng.

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam