BHXH Việt Nam: Hoàn thành 48 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

20/11/2019 09:45:21
Tính đến hết tháng 10/2019, BHXH Việt Nam đã hoàn thành 48/79 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Bên cạnh đó, về nhiệm vụ trong Chương trình Công tác trọng tâm năm 2019 của BHXH Việt Nam, đã hoàn thành 35/97 nhiệm vụ; về nhiệm vụ theo Thông báo kết luận của Lãnh đạo Ngành, đã hoàn thành 160/256 nhiệm vụ.

Trong 48/79 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao mà BHXH Việt Nam đã hoàn thành, có nhiều nhiệm vụ liên quan đến tham gia, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN (việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ Khám, chữa bệnh BHYT năm 2015; giải quyết vướng mắc trong việc tham gia BHXH đối với người lao động là công dân nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp; chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện giám định y khoa cho người lao động, đảm bảo đúng chế độ, quyền lợi của người lao động; giải quyết kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát tại Long An là kiến nghị rà soát nghiên cứu có hệ thống phần mềm thông tin đến người dân khi thẻ sắt hết hạn trước 30 ngày để người dân biết và mua thẻ BHYT cho bản thân, gia đình được liên tục – việc này, BHXH Việt Nam đã triển khai Hệ thống Tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH, chính thức vận hành từ ngày 03/04/2019, hệ thống này sẽ thông báo cho người tham gia BHYT hộ gia đình trước khi thẻ BHYT hết giá trị sử dụng 30 ngày; tiếp tục triển khai và mở rộng danh sách đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc, vật tư y tế, đẩy nhanh đấu thầu và đảm bảo cung cấp đầy đủ thuốc có chất lượng; khẩn trương thiết lập, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử thống nhất, tập trung để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, ngành, địa phương – việc này, BHXH Việt Nam đã thực hiện từ năm 2015 đến nay; nghiên cứu xây dựng lộ trình chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH để kết nối, chia sẻ thông tin với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nhằm phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua ngân hàng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia liên quan – ngày 25/09/2019, BHXH Việt Nam đã có Trờ trình số 3589/TTr-BHXH trình Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án, ngày 27/09/2019, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 8765/VPCP-KSTT về việc Lấy ý kiến của các Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tin truyền thông, Tài chính, Công an, Y tế, Tư pháp đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án...).

Ngoài ra, còn có các nội dung liên quan đến giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, đơn vị và phản ánh, kiến nghị của công dân (giải quyết khó khăn vướng mắc khẩn cấp về tài chính của Công ty Cổ phần Lisemco, phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Vĩnh Phúc, tình hình nợ đọng BHXH tại Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy, kiến nghị của Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Bình An, kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, trả lời đơn phản ánh, kiến nghị của ông Trần Đức Đán...); chuẩn bị tài liệu cho Lãnh đạo Chính phủ làm việc tại các địa phương; các báo cáo thi hành chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN theo yêu cầu của các Bộ, ngành có liên quan... Hiện tại, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động BHXH Việt Nam tiếp tục nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ đang hoàn thành, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và thời hạn mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Ngành BHXH giao.

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam