BHXH Việt Nam: Hướng dẫn thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo giá dịch vụ y tế

19/07/2019 14:43:51
Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/05/2019 của Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 04/2019 về việc giải quyết khó khăn vướng mắc trong việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TT-BYT-BTC của Liên Bộ Y tế - Tài chính, Thông tư số 37/2018/TT-BYT; Công văn số 3385/BYT-KH-TC ngày 17/06/2019 Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo giá dịch vụ y tế - ngày 16/07/2019, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2568/BHXH-CSYT về việc Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo giá dịch vụ y tế.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an khẩn trương kiểm tra rà soát chi phí liên quan đến định mức tính giá tạm thời chưa thanh toán năm 2017; chi phí liên quan đến định mức tính giá tạm thời chưa thanh toán năm 2018 và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Về chi phí liên quan đến định mức tính giá tạm thời chưa thanh toán năm 2017, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh kiểm tra, rà soát lại chi phí. Trước khi thực hiện thanh toán có biên bản xác nhận số tiền chưa được cơ quan BHXH thanh toán, số tiền đã được cơ quan BHXH thanh toán, số tiền trùng lặp và số tiền ngày giường nằm ghép không thanh toán (nếu có). BHXH các tỉnh cần xác định các trường hợp người bệnh nằm ghép để thanh toán theo đúng quy định tại Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế - Tài chính. Việc xác định số ngày giường người bệnh nằm ghép căn cứ vào số người bệnh nằm điều trị nội trú trong ngày (bao gồm cả người bệnh BHYT, người bệnh dịch vụ) và số giường bệnh thực kê tại từng thời điểm tại mỗi khoa phòng điều trị, BHXH các tỉnh yêu cầu cơ sở khám, chữa bệnh cung cấp và xác nhận trong biên bản số ngày giường của người bệnh dịch vụ làm căn cứ tính toán, xác định ngày giường nằm ghép của người bệnh BHYT.

Về chi phí liên quan đến định mức tính giá chưa thanh toán năm 2018 và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, BHXH các tỉnh, thành phối hợp với cơ sở khám, chữa bệnh tổng hợp, rà soát ký biên bản xác nhận số tiền chưa thanh toán liên quan đến định mức tính giá chưa thanh toán năm 2018 (tiền khám, tiền giường, tiền dịch vụ kỹ thuật vượt định mức, tiền vật tư y tế, hóa chất cơ sở khám, chữa bệnh không xuất ra sử dụng); số tiền chưa thanh toán theo hướng dẫn tại Công văn số 288/BHXH-CSYT ngày 25/01/2019 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; số tiền liên quan đến định mức giá chưa thanh toán năm 2017-2018 theo hướng dẫn tại Công văn số 1088/BHXH-CSYT ngày 05/04/2019 của BHXH Việt Nam về việc chấn chỉnh công tác giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

Cũng tại Công văn số 2568/BHXH-CSYT, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành khẩn trương kiểm tra rà soát các chi phí nêu trên, xác định số tiền được thanh toán, số tiền không chấp nhận thanh toán, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, thực hiện thanh toán bổ sung các chi phí chưa được cơ quan BHXH thanh toán vào kỳ quyết toán của năm 2019. Số tiền được thnah toán là khoản kinh phí cơ quan BHXH thanh toán bổ sung với các cơ sở khám, chữa bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 11/05/2019, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 3385/BHYT-KH-TC ngày 17/06/2019, không điều chỉnh lại quyết toán các năm 2017-2018.

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam