BHXH Việt Nam hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017

23/10/2017 11:47:27
Vừa qua, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 4647/BHXH-PC ngày 18/10/2017 về hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017.

Thực hiện Kế hoạch số 481/KH-BHXH ngày 17/02/2017 về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành BHXH năm 2017 và Công văn số 2076/BTP-PBGDPL ngày 20/06/2017 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức Ngày pháp luật năm 2017 như sau:

Mục đích và yêu cầu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục công chức, viên chức ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong hoạt động thực thi công vụ và đời sống xã hội.

Quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu về Ngày Pháp luật quy định trong Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; việc triển khai Ngày Pháp luật phải được thực hiện thống nhất, đồng bộ trong toàn Ngành; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành.

Nội dung tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, trong đó tập trung: Luật Thống kê, Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN; Luật Tố tụng hành chính; Luật BHXH năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật BHYT sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Việc làm; Luật An toàn vệ sinh lao động; Luật Phòng chống tham nhũng.

Phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy định chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN và kết quả cải cách thủ tục hành chính của Ngành theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên Trang thông tin điện tử BHXH Việt Nam, trang thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố; Báo BHXH, Tạp chí BHXH và các phương tiện thông tin đại chúng.

Phổ biến, tuyên truyền các quy định, chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành về BHXH, BHYT, BHTN cho tổ chức, cá nhân.

BHXH các tỉnh, thành phố lựa chọn một hoặc nhiều hình thức sau đây:

  • Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản pháp luật có báo cáo viên pháp luật tham gia giới thiệu về các nội dung pháp luật được triển khai tại Hội nghị.
  • Tổ chức các Hội thi tìm hiểu về pháp luật; tổ chức giao lưu, trao đổi về các nội dung pháp luật theo chuyên đề cụ thể.
  • Tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về những vấn đề còn vướng mắc trong thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, BHTN.
  • Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan chủ đề, khẩu hiệu về Ngày pháp luật năm 2017 qua hệ thống áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ tại trụ sở cơ quan, trên trang thông tin điện tử của Ngành và trang thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 thời gian tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 07/11/2017-12/11/2017./.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam