BHXH Việt Nam quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao

07/01/2019 08:56:45
“Công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, bản lĩnh vững vàng, yên tâm công tác, vượt qua khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu, kế hoạch được Đảng, Nhà nước giao” - Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2019 của BHXH Việt Nam ngày 4/1 vừa qua.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, trong năm 2018, toàn Ngành đã hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao: đối tượng tham gia BHXH là trên 14,7 triệu người, đạt 100,7% kế hoạch; đối tượng tham gia BHYT là 83,5 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 88,5% dân số.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nêu rõ, bước sang năm 2019 là năm khởi đầu cho việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; năm tập trung hoàn thiện hàng loạt các đề án, dự án về công nghệ thông tin, cải cách hành chính, đổi mới phong cách phục vụ theo hướng “hiện đại, chuyên nghiệp tiến tới sự hài lòng của doanh nghiệp người dân”. Vì vậy, trên cơ sở Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ; Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, toàn Ngành cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019.

Về công tác phối hợp với các Bộ, ngành

Các đơn vị trực thuộc, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung phối hợp với các Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan hoàn thiện các đề án, dự án được Chính phủ giao. Nghiên cứu đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền, bảo đảm hiệu quả công tác tuyên truyền gắn với phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, thu hút sự tham gia tích cực của nông dân, lao động khu vực phi chính thức; chú trọng, phát huy vai trò của những tổ chức, cá nhân có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện.

Nghiên cứu việc thí điểm thực hiện chính sách về gói BHXH tự nguyện ngắn hạn linh hoạt để người lao động có nhiều sự lựa chọn tham gia và thụ hưởng; đề án thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ.

Nghiên cứu, xây dựng lộ trình điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu; sửa đổi quy định về tiền lương phù hợp nhằm tạo thuận lợi cho việc xác định căn cứ đóng BHXH của khu vực doanh nghiệp; sửa đổi Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để quy định việc tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài…

Phối hợp tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện để làm cơ sở hoàn thiện chính sách BHXH tự nguyện có sự hỗ trợ phù hợp từ ngân sách nhà nước cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức hướng tới hệ thống BHXH đa tầng hiệu quả. Ngoài ra cần tích cực phối hợp hơn nữa trong việc tham gia hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Về công tác thu, phát triển đối tượng, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Các đơn vị trực thuộc chủ động khẩn trương xây dựng dự toán, kế hoạch thu, chi BHXH, BHTN, BHYT năm 2019; để kịp thời giao cho BHXH các tỉnh thành phố ngay khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục tập trung rà soát, phân tích, đối chiếu dữ liệu cơ quan thuế cung cấp, trên cơ sở đó để xây dựng các phương án khai thác BHXH bắt buộc tại các doanh nghiệp, có giải pháp cụ thể để doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc tham gia BHXH, BHYT cho người lao động; cùng với đó, cũng phải khẩn trương xây dựng, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển BHXH tự nguyện tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh tra chuyên ngành, tăng cường thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, nhất là các đơn vị nợ kéo dài; xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng quý, từng tháng, bao gồm cả thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất; kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT; trường hợp cố tình vi phạm kéo dài thì hoàn thiện hồ sơ gửi các cơ quan chức năng để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ Luật Hình sự.

Tập trung hoàn thiện, tổng kết, đánh giá việc trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH; tiếp tục hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia; Đồng thời, tập trung nghiên cứu, dự thảo mẫu thẻ BHYT điện tử để triển khai ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT điện tử.

BHXH các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP; Chỉ thị 34/CT-TTg và Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tranh thủ hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đặc biệt là ngành bưu điện trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tiếp tục mở rộng, phát triển hệ thống đại lý thu đến tận phường, xã, thôn, bản.

Giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHTN

Kịp thời triển khai thực hiện các quy định mới của Chính phủ có hiệu lực thi hành trong năm 2018; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Nghị định số 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam; tiếp tục xử lý, giải quyết những tồn tại vướng mắc về chế độ, chính sách BHXH, BHTN cho người lao động.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bưu điện kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác chi trả các chế độ BHXH, BHTN; quản lý chặt chẽ người hưởng, báo tăng, báo giảm kịp thời và đảm bảo an toàn tiền mặt; tiếp tục mở rộng việc thí điểm phương án ứng dụng công nghệ thông tin trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua bưu điện. Đặc biệt quan tâm việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng Tết, để người dân đón Tết Kỷ Hợi vui tươi, đầm ấm.

 Công tác kiểm soát chi phí KCB; dược vật tư y tế

Khẩn trương xây dựng kế hoạch phân bổ dự toán chi Quỹ KCB BHYT năm 2019 cho các tỉnh, thành phố. Tiếp tục phát huy tối đa các tính năng, tiện ích của Hệ thống thông tin giám định BHYT trong việc giám sát, kiểm soát chi phí KCB BHYT; thực hiện giám định điện tử tại tất cả các cơ sở KCB BHYT; chủ động phối hợp với ngành Y tế kiểm soát chặt chẽ các chi phí bất hợp lý tại các cơ sở KCB BHYT theo cảnh báo từ Hệ thống giám định điện tử; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, bảo đảm quyền lợi và tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT; kiên quyết từ chối thanh toán chi phí KCB BHYT không đúng quy định, bất hợp lý; phấn đấu trong năm 2019 chi KCB BHYT đảm bảo trong phạm vi dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong việc tổ chức thực hiện thí điểm đấu thấu thuốc năm 2018, 2019; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong việc thẩm định lựa chọn nhà thầu tại các bệnh viện Trung ương thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện trực thuộc Bộ, Ngành; tăng cường thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng thuốc đấu thầu tập trung quốc gia năm 2019 trên phần mềm đấu thầu. Mặt khác, cũng tập trung nghiên cứu để trình Chính phủ cho phép triển khai đấu thầu một số danh mục vật tư y tế trong năm 2019.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật

 Kịp thời tuyên truyền, phổ biến, triển khai các Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; Nghị định số 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành; các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; tăng cường phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí… nhằm giúp người dân, doanh nghiệp hiểu được quyền lợi, nghĩa vụ về BHXH, BHYT và tự giác tham gia.

Các cơ quan truyền thông, báo chí của Ngành cần tiếp tục tăng cường, phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc tuyên truyền, biểu dương những gương điển hình trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí ngoài Ngành để nắm bắt những thông tin, vụ việc gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Ngành để kịp thời thông tin, báo cáo Lãnh đạo Ngành xử lý, giải quyết.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT

Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, các quy định của Ngành có liên quan đến thủ tục hành chính; kịp thời phát hiện những bất cập trong quy trình, hồ sơ để loại bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ; hoàn thiện hệ thống các phần mềm, cơ sở dữ liệu tập trung; tăng cường giao dịch điện tử, tiếp tục mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin, quản lý, sử dụng văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của BHXH Việt Nam; đảm bảo đến hết năm 2019, cơ bản toàn bộ các công việc của Ngành đều được xử lý trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Khẩn trương hoàn thành các công tác chuẩn bị để khai trương và đưa vào vận hành Hệ thống chăm sóc khách hàng, gồm: Dịch vụ Call Center; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Chatbot) để hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chế độ, chính sách cho người lao động và Nhân dân; đồng thời, xây dựng trang mạng xã hội Fanpage; xây dựng chuyên trang hỗ trợ tương tác giữa người dân, tổ chức và doanh nghiệp với BHXH Việt Nam.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Cần tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương hành chính; công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành phải chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế làm việc, văn hóa công sở, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử; nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, đáp ứng đầy đủ, kịp thời quyền lợi chính đáng của đơn vị, người dân. Thường xuyên duy trì hoạt động đường dây nóng của cơ quan BHXH các cấp; giải quyết kịp thời các vướng mắc, kiến nghị của đơn vị, người dân đối với quy định hành chính của Ngành hoặc tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của công chức, viên chức trong Ngành.

Các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh cũng cần chủ động trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác, liên quan để đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2019. Công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, bản lĩnh vững vàng, yên tâm công tác, vượt qua khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu, kế hoạch được Đảng, Nhà nước giao./.

Trọng Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam