BHXH Việt Nam: Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021

05/12/2019 10:21:58
Hướng tới tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, áp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của công chức, viên chức, người lao động Ngành BHXH, cũng như các tổ chức, cá nhân trong tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN – vừa qua, BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch số 4512/KH-BHXH ngày 29/11/2019 về Thực hiện Đề án Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021.

(Ảnh minh họa)

Trọng tâm của Kế hoạch số 4512/KH-BHXH là Ngành BHXH đặt mục tiêu năm 2020, phấn đấu xây dựng Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật nằm trong Cổng Thông tin BHXH Việt Nam để cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ngành, liên kết, chia sẻ nội dung với Cổng Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp; năm 2021, phấn đấu xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành BHXH, các sản phẩm có nội dung số hóa, gia tăng sự tương tác, trao đổi, chia sẻ thông tin đa chiều giữa cơ quan BHXH với người dân, doanh nghiệp qua hình thức đối thoại trực tuyến, các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp khác.

Các nhóm nhiệm vụ được BHXH Việt Nam xác định để hiện thực hóa Kế hoạch, bao gồm:

Xây dựng Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành BHXH: Giao Trung tâm Công nghệ Thông tin chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Trung tâm Truyền thông, Văn phòng xây dựng Trang trong năm 2020, bảo đảm cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật và kết nối, chia sẻ đầy đủ thông tin giáo dục pháp luật với Cổng Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp, Cổng/Trang Thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Vận hành, khai thác, duy trì ổn định hoạt động của Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành BHXH: Trong đó, việc vận hành, khai thác Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành BHXH do Trung tâm Truyền thông chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Việc cập nhật các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với lĩnh vực tổ chức thực hiện của Ngành BHXH do Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam (Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Vụ Thanh tra – Kiểm tra, Trung tâm Truyền thông, Báo BHXH, Tạp chí BHXH và các đơn vị khác liên quan).

Khảo sát, đánh giá trình độ, khả năng ứng dụng CNTT của đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố, trong năm 2020, xây dựng báo cáo khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất, kiến nghị tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng CNTT cho đội ngũ viên chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng thông tin cơ sở - đây là nhiệm vụ thực hiện hằng năm, do Trung tâm Truyền thông chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Báo BHXH, Tạp chí BHXH, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngoài ra, Kế hoạch số 4512/KH-BHXH cũng xác định, kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng nguồn chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN và các nguồn kinh phí hỗ trợ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2019, sử dụng kinh phí trong dự toán chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN được giao năm 2019; nguồn kinh phí tổ chức thực hiện đối với các nội dung trong năm 2020 – 2021 từ dự toán chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN được giao trong năm.

Hoàng Tùng

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam