BHXH Việt Nam: Thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua Nhà trường, Đại lý thu

05/09/2019 07:47:52
Phấn đấu giảm thời gian cho các Đại lý thu trong việc nộp hồ sơ, tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng cho cơ quan BHXH; đảm bảo việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được kịp thời, công khai, minh bạch, BHXH Việt Nam ra Công văn số 3046/BHXH-BT về Thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua Nhà trường, Đại lý thu gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(ảnh minh họa)

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu cơ quan BHXH nhận hồ sơ điện tử, số tiền thu của người tham gia do Bưu điện chuyển đến; thực hiện quy trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH; chuyển sổ BHXH, thẻ BHYT, danh sách đến hạn phải đóng hằng tháng cho Bưu điện; đối chiếu biên lai thu tiền, số tiền đã thu với Bưu điện; chi trả thù lao cho Bưu điện để chi cho các Đại lý thu khác theo quy định của BHXH Việt Nam.

Đồng thời, yêu cầu Đại lý thu, Nhà trường hướng dẫn người tham gia kê khai hồ sơ, thu tiền đóng, lập danh sách người chỉ tham gia BHYT/danh sách người tham gia BHXH tự nguyện theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH; trước 16 giờ hằng ngày, nộp hồ sơ, tiền thu của người tham gia cho điểm thu Bưu điện cấp xã; nhận thù lao từ điểm thu Bưu điện cấp xã theo quy định của BHXH Việt Nam; đối chiếu biên lai thu tiền, số tiền đã thu với điểm thu Bưu điện cấp xã; nhận kết quả, sổ BHXH, thẻ BHYT trả cho người tham gia.

Yêu cầu điểm thu Bưu điện hướng dẫn người tham gia kê khai hồ sơ, thu tiền đóng, lập danh sách người chỉ tham gia BHYT/danh sách người tham gia BHXH tự nguyện theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH; nhận hồ sơ, số tiền thu của người tham gia do Đại lý thu khác chuyển đến, cấp biên lai thu tiền; tra cứu, cập nhật vào phần mềm quản lý thu (do cơ quan BHXH phân cấp), cấp mã số BHXH cho người tham gia, lập danh sách Mẫu D03-TS, Mẫu D05-TS; nộp hồ sơ, số tiền của người tham gia cho cơ quan BHXH trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, số tiền thu của người tham gia; lưu trữ hồ sơ của người tham gia, hồ sơ của các đại lý thu khác theo quy định; nhận sổ BHXH, thẻ BHYT đến trả cho người tham gia trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận của cơ quan BHXH; trả thù lao, nhận và thanh toán đủ cho các đại lý thu khác theo quy định của BHXH Việt Nam; đối với các xã khó khăn chưa có điểm thu Bưu điện, chậm nhất từ 03 đến 05 ngày/lần, nhân viên Bưu điện trực tiếp đến các Đại lý thu trên địa bàn nhận hồ sơ, số tiền thu.

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam