BHXH Việt Nam: Triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019

14/11/2019 15:03:37
Nhằm xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trong việc tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án hình sự năm 2019, tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật; nâng cao kiến thức pháp luật về Luật Thi hành án hình sự năm 2019 của công chức, viên chức, người lao động Ngành BHXH, ngày 05/11/2019, BHXH Việt Nam ra Kế hoạch số 4145/KH-BHXH.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 19/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019, BHXH Việt Nam xây dựng Kế hoạch Triển khai thực hiện Luật, yêu cầu bảo đảm sự phối hợp hiệu quả, chặt chẽ giữa các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, giữa BHXH Việt Nam với các Bộ, ngành và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật; các đơn vị trực thuộc chủ trì, phối hợp thực hiện tích cực, chủ động triển khai đúng nội dung, tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm. Giao Vụ Pháp chế (đối với cơ quan BHXH Việt Nam), BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với các địa phương) phối hợp với Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Vụ Thanh tra - Kiểm tra trong triển khai phổ biến Luật. Thời gian thực hiện từ Quý IV/2019 – Quý I/2020.

Trung tâm Truyền thông, Báo BHXH, Tạp chí BHXH (đối với cơ quan BHXH Việt Nam), BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng, điều kiện, tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương; phối hợp với Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Vụ Pháp chế - trong năm 2019 và những năm tiếp theo - tăng cường truyền thông về Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành và lồng ghép nội dung tuyên truyền về quyền được tham gia BHXH tự nguyện, quyền được hưởng chế độ, chính sách BHXH cho các đối tượng là phạm nhân đang thi hành án phạt tù theo quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 27 của Luật.

Trong công tác phối hợp tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật, giao Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT - trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn - có trách nhiệm chủ trì tham gia với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án hình sự; phối hợp tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật. Vụ Pháp chế chủ trì tham gia đối với các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chung được liệt kê tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 19/08/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch từ chi phí quản lý BHXH, BHYT và các nguồn kinh phí hỗ trợ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Việc lập dự toán, quyết toán, sử dụng kinh phí phục vụ triển khai thi hành Luật được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2019, sử dụng trong dự toán chi phí quản lý BHXH, BHYT được giao đầu năm để triển khai thực hiện. Căn cứ nội dung Kế hoạch và điều kiện thực tế, các đơn vị tổ chức triển khai gắn với việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành BHXH; định kỳ báo cáo tình hình kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch trên trong nội dung Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm (qua Vụ Pháp chế) để tổng hợp báo cáo Bộ Công an.

Luật Thi hành án hình sự chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020

Luật Thi hành án hình sự năm 2019 được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 7 thông qua với tỷ lệ 91,53% đại biểu Quốc hội tán thành, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, gồm 16 Chương, 207 Điều với nhiều nội dung mới. Trong đó, Luật bổ sung quy định 01 số quyền lợi của phạm nhân như được bảo hộ tính mạng, sức khỏe, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm; được phổ biến quyền và nghĩa vụ của mình, nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân; được bảo đảm chế độ ăn, ở, mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân, chăm sóc y tế theo quy định, gửi, nhận thư, nhận quà, tiền, đọc sách, báo, nghe đài, xem truyền hình phù hợp với điều kiện của nơi chấp hành án; được tham gia hoạt động thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; được lao động, học tập, học nghề; được gặp, liên lạc với thân nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân, đối với phạm nhân là người nước ngoài được thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự; được tự mình hoặc thông qua người đại diện để thực hiện giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật; được bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo, được đề nghị xét đặc xá, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; được sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật; được khen thưởng khi có thành tích trong quá trình chấp hành án và đặc biệt, “được tham gia BHXH tự nguyện, hưởng chế độ, chính sách về BHXH theo quy định của pháp luật”.

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam