BHYT học sinh, sinh viên giải pháp hữu hiệu thực hiện quyền được chăm sóc sức khỏe thế hệ trẻ và góp phần bảo đảm An sinh xã hội

05/09/2017 08:43:16

  Nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, phát triển BHYT ở nước ta đã chỉ rõ tầm quan trọng đặc biệt của sức khỏe - vốn quý nhất của con người; coi trọng việc giữ gìn, rèn luyện, bảo vệ sức khỏe, quan tâm công tác dự phòng; đề cao y đức trong hoạt động khám, chữa bệnh, cứu người; giáo dục ý nghĩa nhân văn, nhân đạo, tinh thần tương ái tương thân, mình vì mọi người, mọi người vì mình.

  Nền tảng tư tưởng ấy là kim chỉ nam, dẫn lối, chỉ đường cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHYT ở nước ta suốt 1/4 thế kỷ qua và tiếp tục soi rọi con đường tiến tới BHYT toàn dân.

  BHYT học sinh, sinh viên là một loại hình BHYT xã hội, có tính đặc thù, do Nhà nước tổ chức thực hiện đối với trường học các cấp trong hệ thống giáo dục quốc dân.

  BHYT học sinh, sinh viên chứa đựng đầy đủ bản chất, nguyên tắc vốn có của BHYT, vì sức khỏe con người và An sinh xã hội. BHYT học sinh, sinh viên có số lượng tham gia đông đảo, chiếm trên 1/4 dân số nước ta, là những chủ nhân tương lai của đất nước. Do đó việc thực hiện BHYT đối với các em có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thực hiện lộ trình BHYT toàn.

  BHYT học sinh coi trọng công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh; giáo dục các em ý thức phòng tránh những rủi ro, bệnh tật, biết tự bảo vệ sức khỏe cho mình, xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh; giúp các em nhận thức sâu sắc ý nghĩa nhân đạo xã hội, tình yêu thương đùm bọc “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” và đạo lý “mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Trong điều kiện giá viện phí tính đúng, tính đủ hiện nay, việc thực hiện BHYT càng có ý nghĩa quan trọng, giúp gia đình các em vượt qua “bẫy nghèo” do đau ốm, bệnh tật để tiếp tục học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.

   Bản chất tốt đẹp, ý nghĩa nhân văn sâu sắc, ích nước, lợi nhà, BHYT học sinh, sinh viên đã nhận được sự đồng thuận cao của xã hội, được Luật BHYT quy định bắt buộc thực hiện từ năm 2015. Đến hết năm 2016, đã có 92,5% học sinh, sinh viên được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe theo chế độ BHYT, là kết quả rất đáng khích lệ; nhiều địa phương đã thực hiện bao phủ BHYT tới 100% đối tượng đặc biệt này.

  Văn kiện Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh quan điểm “Phát triển bền vững văn hóa, xã hội; gắn kết chặt chẽ hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân... Khuyến khích nâng cao khả năng tự bảo đảm An sinh xã hội của người dân... Quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát triển hệ thống y tế dự phòng, chủ động phòng bệnh... Đẩy nhanh tiến độ thực hiện BHYT toàn dân”. Điều 43, Luật Trẻ em (2016) quy định: “Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho trẻ em theo quy định của pháp luật về BHYT phù hợp với độ tuổi, nhóm đối tượng và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ”.

  Ngày 03/06/2016, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh thực hiện BHYT toàn dân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận: “BHYT là trụ cột quan trọng trong chính sách An sinh xã hội, là một chính sách lớn thể hiện tính nhân văn sâu sắc, được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm chỉ đạo, góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân... BHYT là bắt buộc, đã được luật định... Một xã hội văn minh, một đất nước tiên tiến, phát triển cần phải có một hệ thống BHYT tốt”.

  Dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác BHYT đối với học sinh, sinh viên, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên, bảo đảm đến năm 2017 có 100% đối tượng này tham gia BHYT; chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo trong toàn quốc tổ chức thực hiện pháp luật về BHYT của học sinh, sinh viên; Phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường thông tin, truyền thông, vận động học sinh sinh viên, nhất là sinh viên tham gia BHYT”.

  Năm học mới 2017-2018 đã bắt đầu, để thực hiện thắng lợi mục tiêu BHYT cho 100% học sinh, sinh viên trên phạm vi cả nước rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ, trách nhiệm cao, thực hiện những chế tài mạnh mẽ từ các cơ quan chức năng, nhất là Ngành Giáo dục và Đào tạo; để học sinh, sinh viên thụ hưởng đầy đủ quyền được chăm sóc sức khỏe và bảo đảm An sinh xã hội như Hiến pháp, Luật BHYT và Luật Trẻ em đã quy định./.

                                                                                   TẠP CHÍ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam