Bình Định: Hỗ trợ một phần chi phí KCB BHYT đối với phần người bệnh phải đồng chi trả theo Luật định

16/09/2020 10:43:53
UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định số 62/2020/QĐ-UBND ngày 08/09/2020 Quy định một số chế độ hỗ trợ trong khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định; trong đó, có nội dung hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại và một phần chi phí khám, chữa bệnh BHYT đối với phần người bệnh phải đồng chi trả theo quy định của Luật BHYT (chế độ hỗ trợ đồng chi trả BHYT) và Hỗ trợ thanh toán một phần chi phí khám, chữa bệnh đối với người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim.

Phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định)

Theo đó, Quyết định số 62/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định quy định về mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục thực hiện đối với một số chế độ hỗ trợ trong khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định từ nguồn kinh phí Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bình Định đối với đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo theo Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo, bao gồm: Người thuộc hộ nghèo theo quy định hiện hành của Thủ  tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo; Đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số  1010/QĐ-TTg ngày 10/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn; Người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước; Người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí.

Cụ thể,người nghèo được hỗ trợ tiền ăn khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên với mức 3% mức lương cơ sở/người bệnh/ngày; hỗ trợ tiền đi lại từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà và chuyển bệnh viện khi điều trị nội trú tại các  cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên, các  trường hợp cấp cứu, tử vong hoặc bệnh quá nặng và người nhà có nguyện vọng

đưa về nhà nhưng không được BHYT hỗ trợ (trường hợp sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tế Nhà nước, thanh toán chi phí vận chuyển cả chiều đi và về cho cơ sở y tế chuyển người bệnh theo mức bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách vận chuyển và giá nhiên liệu tại thời điểm sử dụng và các chi phí cầu, phà, phí đường bộ khác (nếu có), nếu có nhiều hơn một người bệnh cùng được vận chuyển trên một phương tiện thì mức thanh toán chỉ được tính như đối với vận chuyển một người bệnh; trường hợp không sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tế Nhà nước, thanh toán chi phí vận chuyển một chiều đi cho người bệnh theo mức bằng 0,2 lít xăng/km cho một chiều đi tính theo khoảng cách vận chuyển và giá nhiên liệu tại thời điểm sử dụng, cơ sở y tế chỉ định chuyển bệnh nhân thực hiện thanh toán chi phí vận chuyển cho người bệnh, sau đó thanh quyết toán với Quỹ).

Bên cạnh đó, người nghèo được hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với phần người bệnh phải đồng chi trả theo quy định của Luật BHYT (sau đây gọi tắt là chế độ hỗ trợ đồng chi trả BHYT) từ 100.000 đồng trở lên; trong đó: Từ 100.000 đồng đến 5.000.000 đồng, Quỹ hỗ trợ 40% chi phí khám, chữa bệnh đối với phần người bệnh phải đồng chi trả; Từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, Quỹ hỗ trợ 50% chi phí khám, chữa bệnh đối với phần người bệnh phải đồng chi trả; Từ trên 10.000.000 đồng, Quỹ hỗ trợ 60% chi phí khám, chữa bệnh đối với phần người bệnh phải đồng chi trả; Quỹ thực hiện hỗ trợ tối đa không quá 10.000.000 đồng/người/đợt điều trị và không quá 04 đợt điều trị/người/năm (nghĩa là không quá 40.000.000 đồng/năm/người). Người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim diện nghèo cũng được hỗ trợ thanh toán một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với phần người bệnh phải chi trả cho cơ sở y tế của Nhà nước; theo đó, đối với người bệnh có thẻ BHYT, áp dụng mức hỗ trợ như quy định, đối với người bệnh không có thẻ BHYT, chi phí khám, chữa bệnh mà người bệnh thanh toán từ 1.000.000 đồng trở lên thì được Quỹ hỗ trợ theo các mức như sau: Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, Quỹ hỗ trợ 20%; Từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, Quỹ hỗ trợ 30%; Từ trên 10.000.000 đồng: Quỹ hỗ trợ 40%; Quỹ thực hiện hỗ trợ tối đa không quá 10.000.000 đồng/người/đợt điều trị và không quá 04 đợt điều trị/người/năm (nghĩa là không quá 40.000.000 đồng/năm/người).

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam