Cải cách TTHC: Tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân

11/01/2018 21:43:27
Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017, BHXH Việt Nam đã xây dựng và chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống triển khai thực hiện Kế hoạch số 5262/KH-BHXH ngày 27/12/2016 về công tác cải cách hành chính năm 2017, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) và giải quyết hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần đơn giản hoá thủ tục hành chính

Cắt giảm số TTHC từ 32 thủ tục xuống còn 28 thủ tục

BHXH Việt Nam thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên rà soát, đơn giản hoá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành. Đồng thời, rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định về hồ sơ, quy trình, thủ tục thực hiện giải quyết các TTHC trên tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ từ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đến giải quyết, chi trả các chế độ theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN, các tổ chức và cá nhân được nhận kết quả giải quyết công việc trong thời gian ngắn nhất. Thực hiện cắt giảm số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành từ 32 thủ tục xuống còn 28 thủ tục.

BHXH Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức 02 hội nghị với chủ đề "Đối thoại thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)" giải đáp, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các TTHC giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Việc tổ chức đối thoại là một kênh thông tin quan trọng để doanh nghiệp phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chế độ, chính sách và kiến nghị cơ quan BHXH sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ các thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu không cần thiết, gây phiền hà, lãng phí cho doanh nghiệp.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch rà soát TTHC năm 2017, trong đó trọng tâm là việc rà soát các TTHC đã ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản của BHXH Việt Nam để đánh giá toàn diện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, các quy định của Ngành có liên quan đến TTHC, qua đó kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc sửa đổi thủ tục không phù hợp, đảm bảo vừa đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí của tổ chức, cá nhân.

Rà soát sửa đổi các quy trình nghiệp vụ về hồ sơ và quy trình giải quyết chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH theo Nghị quyết Chính phủ về Phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của BHXH Việt Nam. Thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các TTHC, đảm bảo không ban hành thêm các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ nằm ngoài quy định của pháp luật. Năm 2017, BHXH Việt Nam không nhận được phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định TTHC.

Tất cả các TTHC của Ngành đều được công bố và cập nhật trên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC, đồng thời công khai trên Trang điện tử của Ngành và tổ chức niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC của cơ quan BHXH địa phương theo quy định.

BHXH Việt Nam đang tiến hành rà soát, chuẩn hóa, công bố công khai các TTHC thuộc 4 lĩnh vực: Thu BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; chi trả các chế độ BHXH; thực hiện chính sách BHXH trên Cơ sở dữ liệu quốc gia để hoàn thành trước ngày 30/12/2017.

Duy trì cơ chế một cửa tại địa phương

BHXH Việt Nam đã duy trì nghiêm túc việc tổ chức bộ phận "một cửa" tại BHXH cấp tỉnh, cấp huyện để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo quy định; triển khai việc nhận và trả kết quả giải quyết TTHC bằng các hình thức như: Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp khi tham gia giao dịch với cơ quan BHXH, giúp đơn vị tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, chờ đợi nộp hồ sơ; giao dịch trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC tại cơ quan BHXH; giao dịch điện tử (doanh nghiệp nộp hồ sơ 24 giờ/ngày, 07 ngày/tuần) và qua dịch vụ bưu chính công ích (doanh nghiệp không phải trả phí).

Ngày 01/01/2017, BHXH Việt Nam vận hành Hệ thống Một cửa điện tử tập trung trên cơ sở phần mềm “Tiếp nhận và quản lý hồ sơ” để quản lý, theo dõi trực tuyến công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo việc thực hiện TTHC tại BHXH các tỉnh, thành phố được công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, đáp ứng mục tiêu cải cách TTHC của Ngành đề ra. Cơ quan BHXH tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp chi phí chuyển phát hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp tục thực hiện chi trả các chế độ BHXH qua tài khoản ATM cho người hưởng thông qua hệ thống các ngân hàng.

Cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

BHXH Việt Nam chủ động xây dựng tài liệu đặc tả khuôn dạng hồ sơ và chuẩn trao đổi dữ liệu giữa tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN và BHXH Việt Nam. Triển khai thực hiện giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực: Đăng ký tham gia giao dịch điện tử; đăng ký tham gia BHXH, cấp sổ BHXH; thẻ BHYT; giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT. Triển khai “Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam” (phiên bản nâng cấp) là điểm truy cập duy nhất của BHXH Việt Nam trên môi trường Internet, đáp ứng nhiệm vụ cung cấp các thông tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ngành cũng như phản ánh một cách kịp thời, toàn diện hoạt động của Ngành trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Để cung cấp thông tin và tăng tương tác với các nhóm đối tượng (tổ chức quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người Việt Nam sinh sống, làm việc tại nước ngoài), BHXH Việt Nam đưa vào vận hành thử nghiệm “Cổng thông tin điện tử phiên bản tiếng Anh”;

Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 năm 2017 theo hướng dẫn tại Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017;

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH đáp ứng yêu cầu về quản lý cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc, kết nối liên thông dữ liệu hộ gia đình, quản lý thu, sổ thẻ, giải quyết chế độ BHXH, BHYT thông qua mã số BHXH được cấp duy nhất cho người tham gia BHXH. BHXH Việt Nam đang xây dựng quy trình kiểm soát dữ liệu, cấp và quản lý thẻ BHXH, BHYT điện tử; triển khai hệ thống giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ BHXH ngắn hạn.

Tính đến hết ngày 30/11/2017, Ngành đã cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đã có trên 236.000 đơn vị đăng ký giao dịch điện tử; trên 2,4 triệu hồ sơ thực hiện giao dịch điện tử; tỷ lệ kết nối liên thông và thực hiện giám định điện tử trên toàn quốc đạt 98,77%; về cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, tính đến hết 30/11, toàn Ngành đã cấp sổ BHXH cho 13,4 triệu người (đạt 99,2% so với số người đang tham gia BHXH), trong đó đã bàn giao cho người lao động 7,98 triệu sổ. Đã cấp 80,3 triệu thẻ BHYT, trong đó có 10,3 triệu thẻ BHYT đã được cấp theo mã số BHXH...

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ từ tháng 5/2017, BHXH Việt Nam đã thực hiện chia sẻ thông tin với Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh, thành phố để phối hợp trong công tác chỉ đạo, theo dõi việc kết nối liên thông của các cơ sở khám chữa bệnh trên Hệ thống. Công tác giám định BHYT tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện và tạo mới các bản đồ, biểu đồ giám sát, tạo chức năng cho BHXH các tỉnh xuất dữ liệu tổng hợp toàn tỉnh, dữ liệu chi tiết từng cơ sở khám chữa bệnh. Tính đến ngày 25/12/2017, Hệ thống đã tiếp nhận trên 163,2 triệu hồ sơ khám chữa bệnh điện tử đề nghị thanh toán; tỷ lệ liên thông dữ liệu hàng tháng đạt trên 95%, tỷ lệ dữ liệu gửi đúng ngày đạt trên 70%.

Tiếp tục triển khai hiện đại hoá ngành BHXH

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới công tác cải cách TTHC tiếp tục được Ngành đầu tư, quan tâm, chú trọng trong đó tiếp tục thường xuyên rà soát, kiểm soát và đơn giản hoá các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc sửa đổi những thủ tục không phù hợp để các TTHC đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, của các tổ chức, cá nhân.

Tiếp tục triển khai các dự án hiện đại hóa ngành BHXH như: Triển khai “Hệ thống lưu trữ hồ sơ điện tử ngành BHXH” nhằm số hóa tài liệu lưu trữ của ngành; triển khai phần mềm giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giải quyết và chi trả chế độ; triển khai Hệ thống Một cửa điện tử tập trung trên cơ sở phần mềm “tiếp nhận và quản lý hồ sơ”; xây dựng và đưa vào sử dụng Hệ thống giao dịch BHXH điện tử để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của ngành; hệ thống kết nối, liên thông giữa cơ quan BHXH và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên toàn quốc; hệ thống cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT; tiếp tục nghiên cứu, triển khai cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử và hoàn thiện cấp sổ BHXH, BHYT theo mã số BHXH…

Tiếp tục xây dựng kế hoạch đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động; hoàn thiện và triển khai Bộ công cụ tập trung dữ liệu quản lý thu và hệ thống giao dịch điện tử; tổ chức nâng cấp Cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám định BHYT; tiếp tục triển khai việc soạn thảo, phát hành một số loại văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo, điều hành…

Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, thay thế các quy định về quản lý thu, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết, chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN phù hợp với quy định của pháp luật và mục tiêu cải cách hành chính. Tiếp tục rút ngắn thời gian thực hiện các TTHC tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Tổ chức hội nghị đối thoại thường niên về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN giữa cơ quan BHXH Việt Nam với các doanh nghiệp để giải đáp, tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp lựa chọn phương thức giao dịch điện tử và gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính khi giao dịch với cơ quan BHXH nhằm cắt giảm tối đa thời gian đi lại, chờ đợi đối với doanh nghiệp đồng thời minh bạch hóa quá trình giải quyết TTHC.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp hóa, phù hợp với từng nhóm đối tượng, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí... nhằm giúp người dân, doanh nghiệp hiểu được quyền và nghĩa vụ về BHXH, BHYT và tự giác tham gia…/.

Thuỷ Hà

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam