Cần “cú hích” cho chính sách An sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

15/05/2018 16:04:54
Dân tộc thiểu số Việt Nam có quy mô khoảng hơn 13 triệu người, chiếm 14,6% dân số cả nước. Dân tộc thiểu số Việt Nam có cơ cấu dân số trẻ - thuận lợi để nâng cao chất lượng lao động và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập.

Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số được hưởng 100% học bổng (ảnh minh họa)

Tuy nhiên, theo TS.Bùi Sỹ Tuấn (Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội): Chất lượng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số (cả thể lực và trí lực) còn thấp, kiến thức, kỹ năng, năng lực làm việc, khả năng thích nghi của lao động DTTS còn nhiều yếu kém; chủ yếu làm việc trong khu vực nông nghiệp và phi chính thức; tình trạng thiếu việc làm, nhất là ở thanh niên ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, mặc dù đã có nhiều nguồn lực ưu tiên đầu tư nhưng điều kiện cơ sở hạ tầng cho phát triển kinh tế - xã hội của vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; người dân tộc thiểu số chưa được tiếp cận đầy đủ dịch vụ thiết yếu như đường giao thông, trường học, trạm y tế, điện lưới, nước sạch, nhà ở, tài sản lâu bền và liên kết với các thị trường.

Trong những năm qua, các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, nhất là các chính sách, chương trình an sinh xã hội, lao động việc làm, đã tạo những chuyển biến tích cực cho vùng đồng bào DTTS, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc và miền núi trung bình mỗi năm giảm 3 - 4%, nhanh hơn tỷ lệ giảm nghèo chung của cả nước. Để bảo đảm chính sách An sinh xã hội bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số, cần chuyển đổi mạnh mẽ các chính sách hỗ trợ trực tiếp mang tính chất "cho không", sang chính sách tạo cơ hội cho đồng bào dân tộc thiểu số tự vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống. Trong đó, cần ưu tiên theo các lĩnh vực: đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số, giảm nghèo tiếp cận đa chiều và giảm nghèo bền vững.

Riêng các biện pháp hỗ trợ an sinh cho đồng bào dân tộc thiểu số cần tính toán rõ sự khác biệt giữa các nhóm dân tộc thiểu số, điều chỉnh kịp thời những chính sách chưa phù hợp đặc điểm, chưa phù hợp trình độ dân trí và đặc điểm phong tục, tập quán. Năng lực thực hiện và cơ sở vật chất để thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với vùng DTTS cũng cần được đặc biệt tăng cường. Chú trọng công tác điều tra, rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách ở một số địa phương. Xây dựng hệ thống chỉ tiêu theo dõi, đánh giá, giám sát việc thực hiện các chính sách giảm nghèo, An sinh xã hội đối với khu vực này và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về dân tộc thiểu số. Mặt khác, cần bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách phù hợp, tránh bố trí dàn trải. Các chính sách cần bảo đảm tính liên kết, liên thông tốt hơn như cơ sở hạ tầng kết hợp phát triển kinh tế, chính sách tín dụng gắn với tạo việc làm, dạy nghề gắn với nhu cầu việc làm... Tăng cường thực hiện cơ chế xã hội hóa và sự đóng góp nguồn lực của các tổ chức, doanh nghiệp, qua đó huy động cao nhất các nguồn lực cho giảm nghèo, An sinh xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tùng Anh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam