Căn cứ thẻ Đảng viên chỉnh sửa thông tin thẻ BHYT có được không?

25/06/2019 08:25:30
Một bạn đọc hỏi: Tôi thuộc đối tượng chỉ tham gia BHYT nhưng bị mất chứng minh nhân dân, không có hộ chiếu, chưa làm thẻ căn cước do tuổi cao. Tôi muốn sửa thông tin trên thẻ BHYT thì lấy căn cứ theo thẻ Đảng viên có được hay không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Căn cứ Công văn số 7066 /VPCP-TCCV ngày 25/05/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định tuổi của Đảng viên theo Thông báo số 13 –TB/TW ngày 17/08/2016 của Ban Bí thư:

“Kể từ ngày 18/08/2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của Đảng viên mà thống nhất xác định tuổi của Đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ lý lịch Đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng. Đây là căn cứ, cơ sở để các cấp ủy, tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, bố trí sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ là Đảng viên”.

Như vậy, trường hợp đối tượng chỉ tham gia BHYT mà bị mất chứng minh nhân dân, không có hộ chiếu, thẻ căn cước thì có thể căn cứ vào lý lịch Đảng viên hoặc thẻ Đảng viên để làm căn cứ điều chỉnh nhân thân ghi trên thẻ BHYT.

Đề nghị bạn liên hệ với cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT để được giải quyết theo quy định.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam