Cấp lại và điều chỉnh thông tin tham gia BHXH của người lao động trong sổ BHXH

12/07/2019 08:27:06
“Cấp lại sổ BHXH” và “Điều chỉnh thông tin tham gia BHXH của người lao động” là 02 thủ tục hành chính được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cập nhật lên Cơ sở Dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính theo Quyết định số 1904/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. So với trước đây, các thủ tục hành chính này đã bổ sung một số nội dung về cách thức thực hiện, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, căn cứ pháp lý (thủ tục Cấp lại sổ BHXH); thành phần hồ sơ, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, căn cứ pháp lý (thủ tục Điều chỉnh thông tin tham gia BHXH của người lao động).

(Ảnh minh họa)

Căn cứ Luật BHXH (sửa đổi) năm 2014; Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam - người lao động là công dân Việt Nam, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam tham gia BHXH bị hỏng hoặc mất sổ BHXH sẽ được cấp lại sổ BHXH; hoặc có nhu cầu thay đổi thông tin tham gia BHXH sẽ được điều chỉnh thông tin trong sổ BHXH.

Trường hợp cấp lại sổ BHXH

Người lao động nộp hồ sơ cấp lại sổ BHXH cho cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH có trách nhiệm cấp lại sổ BHXH cho người lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, nếu quá trình xác minh thời gian đóng BHXH phức tạp thì không quá 45 ngày). Nếu không cấp thì cơ quan BHXH phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Để thực hiện thủ tục, người lao động nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thực hiện thủ tục hành chính là cơ quan BHXH theo phân cấp của BHXH Việt Nam. Số lượng hồ sơ là 01 bộ, mẫu đơn, mẫu tờ khai theo quy định của BHXH Việt Nam, thành phần bao gồm: Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH của người lao động; sổ bảo BHXH trong trường hợp bị hỏng. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính, người lao động sẽ nhận được sổ BHXH được cấp lại.

Trường hợp điều chỉnh thông tin tham gia BHXH của người lao động

Người lao động khi có thay đổi thông tin tham gia BHXH phải nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định và cấp lại sổ BHXH; trường hợp cơ quan BHXH không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Để thực hiện thủ tục người lao động nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thực hiện thủ tục hành chính là cơ quan BHXH theo phân cấp của BHXH Việt Nam. Số lượng hồ sơ là 01 bộ, mẫu đơn, mẫu tờ khai theo quy định của BHXH Việt Nam, thành phần bao gồm: Tờ khai điều chỉnh thông tin cá nhân; sổ BHXH; bản sao giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc điều chỉnh thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật. Lưu ý, trường hợp giấy tờ của người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam do cơ quan nước ngoài cấp thì phải được dịch ra Tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính, người lao động sẽ nhận được sổ BHXH được cấp lại.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam